Zákaznícka zóna

Dôležitý oznam pre zákazníkov

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš žiada

svojich zákazníkov, 

aby platby za služby spojené s výrobou a dodávkou pitnej vody

a odvádzaním a čistením odpadovej vody 

poukazovali na účet vo Všeobecnej úverovej banke  

číslo: 4204342,  kód banky: 0200, 

IBAN: SK4702000000000004204342, SWIFT SUBASKBX.

                                                                Ďakujeme.