Zákaznícka zóna

Chronologický vývoj situácie o cenách na rok 2017 zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

► 19. 7. 2016 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydal vyhlášku č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou na regulačné obdobie 2017 až 2021. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. 8. 2016.

► 8. 12. 2016 ÚRSO vydal pre LVS, a. s., cenové rozhodnutie č. 0095/2017/V, ktorým zaviedol dvojzložkovú cenu na obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021.

► 16. 2. 2017 ÚRSO vydal novú vyhlášku 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Vyhláška nadobudla účinnosť 16. 2. 2017 a zrušila vyhlášku č. 225/2016.

► 16. 2. 2017 ÚRSO začal v súvislosti s prijatou vyhláškou 21/2017 Z. z. na základe vlastného podnetu cenové konania.

► 20. 2. 2017 ÚRSO zverejnil na svojej webovej stránke usmernenie, v ktorom upozornil, že až do vydania nového cenového rozhodnutia úradu sú platné dvojzložkové ceny podľa platného cenového rozhodnutia vydaného na rok 2017 (v zmysle vyhlášky č. 225/2016 Z. z.) a od doručenia nových cenových rozhodnutí v marci 2017 vydaných na základe novej vyhlášky č. 21/2017 Z. z. budú ceny vody jednozložkové a na úrovni roka 2016.

► 21. 2. 2017 ÚRSO zverejnil na svojej webovej stránke tlačovú správu, že všetky cenové rozhodnutia, ktoré úrad vydá podľa vyhlášky č. 21/2017 Z. z., regulované subjekty uplatňujú od 1. januára 2017.

► 22.2.2017 ÚRSO zverejnil na svojej webovej stránke oznámenie pre odberateľov, že všetky cenové rozhodnutia, ktoré úrad vydá podľa novej vyhlášky  o vode pre regulované subjekty sú účinné od 1. januára 2017 a pre všetkých odberateľov platia nové ceny, ktoré budú na úrovni roku 2016 a sú uplatňované od 1. januára 2017.

► 24. 2. 2017 ÚRSO vydal pre LVS, a. s., cenové rozhodnutie č. 0216/2017/V, ktorým zrušil cenové rozhodnutie č. 0095/2017/V z 8. 12. 2016 a ku dňu účinnosti pôvodného rozhodnutia (ex tunc) zaviedol ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na úrovni cien z roku 2016, a to na obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021. Cenové rozhodnutie bolo do LVS, a. s., doručené   1. 3. 2017.

Ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021

Cenové rozhodnutie na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021