Zákaznícka zóna

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 1. januára 2019

Pre obdobie od 1. januára 2019  zostáva v platnosti Rozhodnutie č. 0216/2017/V zo dňa 24.2.2017, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil pre regulovaný subjekt Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš na obdobie od 1.januára 2017 do 31.decembra 2021 nasledovné ceny:

 

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre obdobie 1.1.2017 – 31.12.2021

Cena za m3 v €

bez DPH

s DPH

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,9102

1,0922

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,1068

1,3282