Zákaznícka zóna

Generálny pardon

[pridané: 18.04.2019]

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš (ďalej LVS) svojou kontrolnou činnosťou zisťuje, že niektorí občania nelegálne vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie:
- bez uzatvorenej zmluvy,
- zo studní a iných vlastných zdrojov bez dodatočného merania,
- nepriznané zrážkové vody z nehnuteľností.

     Takéto konanie je v rozpore so zákonom o vodovodoch a kanalizáciách a hrozí zaň pokuta 495 eur a spätné doúčtovanie stočného za uplynulé tri až štyri roky. 
     LVS v záujme spresnenia a legalizácie vyhlasuje generálny pardon,
ktorý umožňuje občanom, aby v lehote do 30. 9. 2019 zabezpečili zlegalizovanie vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie v súlade so zákonom bez toho, aby voči nim boli uplatnené sankcie vyplývajúce zo zákona.

     Generálny pardon je možné využiť tak, že občania, ktorí konajú v rozpore so spomenutým zákonom, doručia poštou alebo osobne na adresu: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš alebo e-mailom na adresu: zakaznickecentrum@lvsas.sk vyplnenú  prihlášku na odvádzanie a čistenie odpadovej vody, ktorá  je podkladom pre uzatvorenie zmluvy na  odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie, ktorú nájdu aj na internetovej stránke: www.lvsas.sk najneskôr do konca septembra 2019.
     Neoprávnení producenti, ktorí budú v nelegálnom odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou pokračovať, musia rátať s tým, že ich konanie sa nezaobíde bez sankcií, pretože LVS je vo svojej pôsobnosti povinná vykonávať kontroly na zistenie nelegálneho vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v súčinnosti so stavebným dohľadom a ďalšími kompetentnými orgánmi.