Zákaznícka zóna

Zmena ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

[pridané: 21.06.2019]

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach a vyhlášky ÚRSO č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, mení Rozhodnutie č. 0216/2017/V zo dňa 24. 02. 2017 pre regulovaný subjekt Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš Rozhodnutím č. 0005/2019/V zo dňa 17.06.2019 s účinnosťou od 19. júna 2019
do 31. decembra 2021 takto:

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie
od 19. júna 2019 do 31. december 2021 
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9102 1,0922
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1978 1,4374