Zákaznícka zóna

Cena za vodu sa nemení

[pridané: 26.06.2019]

     Nová cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: 1,1978 eur/m3 bez DPH (1,4374 eur/m3 s DPH). „Nárast ceny stočného je o 8,2 %, pričom  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa výpočtu dovoľuje zvýšenie ceny pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., na úrovni 15%. Akcionári a manažment spoločnosti akceptovali iba najnutnejšie navýšenie, teda 8,2 %. To predstavuje nárast nákladov na jednu osobu za mesiac 0,31 eur s DPH,“ informoval Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., s tým, že dôvodom na zvýšenie ceny stočného je, že  nastal významný nárast prevádzkových nákladov, najmä elektrickej energie, chemikálií, rovnako aj mzdové náklady v súvislosti so zvýšením počtu pracovníkov obsluhujúcich novovybudované ČOV, čerpacie stanice, ale aj pracovníkov zabezpečujúcich údržbu stokovej siete, ktorej dĺžka sa zvýšila o 69,8 km  a bolo vybudovaných 11 nových prečerpávacích staníc odpadových vôd.