Zákaznícka zóna

Výzva na samoodpočet vodomeru počas opatrení v súvislosti s COVID - 19

Liptovská vodárenská spoločnosť realizuje v súčasnej epidemiologickej  situácii plánované odpočty vodomerov v spolupráci s odberateľmi formou samoodpočtu v čase odpočtového cyklu v obci. 

Termín, v ktorom je potrebné samoodpočet vykonať, zverejní príslušný obecný úrad v obecnom rozhlase a na úradnej tabuli, prípadne iným spôsobom.
Hodnotu z číselníka vodomeru môžu odberatelia do Liptovskej vodárenskej spoločnosti nahlásiť:

  • telefonicky na bezplatné číslo  0800 162 334,
  • e-mailom na adresu odpocty@lvsas.sk,
  • formulármi na webovej stránke Liptovskej vodárenskej spoločnosti www.lvsas.sk
  1. Stav vodomeru https://www.lvsas.sk/formulare/stav-vodomeru
  2. Samoodpočet https://zakaznik.lvsas.sk/Forms/AF_Form019.aspx.

Nahlásený stav vodomeru použije Liptovská vodárenská spoločnosť ako podklad pre vystavenie ročnej vyúčtovacej faktúry za vodné alebo stočné.

V prípade, ak odberatelia stav vodomeru v určenom termíne nenahlásia, množstvo vodného alebo stočného Liptovská vodárenská spoločnosť stanoví a vyfakturuje priemerom. Pre výpočet množstva vodného alebo stočného použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody za predchádzajúce spoplatnené fakturačné obdobie.
Po skončení aktuálnej mimoriadnej situácie budú pracovníci Liptovskej vodárenskej spoločnosti pokračovať v štandardných fyzických odpočtoch.

Za pochopenie Vám ďakujeme.

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.