Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Preventívne opatrenie

Vážení zákazníci, z preventívnych dôvodov osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

[pridané: 19.09.2020]

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili, sú zavádzajúce. Kvalita vody vo verejnom vodovode, ktorú dodáva Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., svojim zákazníkom je pod kontrolou. Ubezpečujeme Vás, že voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Stanovisko vedenia Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,  na médiami šírené nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody v Liptove

V niektorých médiách a na sociálnych sieťach sa šíria informácie o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Vyvieranie, ktorý je vodárenským zdrojom Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS). Vodárne z tohto zdroja po úprave surovej vody v úpravni vody zásobujú verejným vodovodom časť obyvateľov liptovského regiónu pitnou vodou.

     Medializované informácie sú neoverené, nepravdivé a zavádzajúce a môžu spotrebiteľov znepokojiť v súvislosti s kvalitou pitnej vody vo verejnom vodovode.  Médiá pred uverejnením článku nepožiadali o vyjadrenie k situácii LVS. Odvolávajú sa len na informáciu na internetovej stránke, ktorú zverejnilo Občianske združenie Za našu vodu (OZ), pričom pri tejto informácii nie je meno jej autora.

     LVS ubezpečuje svojich zákazníkov, že kvalita pitnej vody z verejného vodovodu LVS je pod kontrolou  a je pre spotrebiteľov bezpečná.

     Treba upozorniť, že odber vzorky vody sa musí vykonať akreditovanou osobou a slovenská legislatíva rozlišuje surovú a pitnú vodu. Surová voda sa odoberá z vodárenského zdroja a jej kvalita musí zodpovedať vyhláške 636/2004 Z. z.  Kvalita surovej vody sa na základe hodnôt fyzikálnych, chemických, mikrobiologických, biologických a rádiologických ukazovateľov zaraďuje do kategórií A1, A2 alebo A3, ktoré zodpovedajú štandardným metódam úpravy povrchovej vody alebo podzemnej vody na pitnú vodu. Upravená pitná voda musí spĺňať požiadavky vyhlášky 247/2017 Z. z.

     Uvedený rozbor vody bol posudzovaný v zmysle vyhlášky 247/2017 Z. z., čo je uvedené aj v príslušnom protokole zverejneným OZ, a teda je interpretovaný klamlivo. Zároveň je na mieste upozorniť, že daný rozbor je potrebné vykladať v širšom kontexte, pretože v minulosti sa koliformné baktérie považovali  za absolútne indikátory čerstvého znečistenia živočíšnymi exkrementami, ale neskôr sa zistilo, že sa môžu nachádzať aj vo vodách znečistených organickými látkami bez priamej súvislosti s fekálnou kontamináciou.

     V každom prípade, pretože presnú identifikáciu znečistenia nie je možné jednoducho stanoviť, pristupuje sa k nemu ako k potenciálnemu znečisteniu, ktoré môže vyvolať ochorenie. Preto sa voda v prípade ich výskytu, ktorý je v súvislosti so stúpajúcou ľudskou činnosťou čoraz  častejší, hygienizuje použitím zlúčenín na báze chlóru.

     LVS nezaznamenala žiadne zhoršenie kvality zdroja pitnej vody v Demänovskej doline, ktoré by malo byť podľa medializovaných informácií spôsobené únikom odpadovej vody zo žúmp alebo zle tesniacej kanalizácie. Úpravňa vody v Demänovskej doline je technologicky schopná zabezpečiť pitnú vodu aj v prípade zhoršenia kvality vody na kategóriu A2. Pri vysokom zakalení surovej vody, ktoré spôsobuje masívne topenie snehu alebo prívalové dažde, LVS privádza vodu do verejného vodovodu z úpravne vody v Liptovskej Porúbke.    

     LVS má k dispozícii všetky výsledky rozborov kvality vody. Tie zodpovedajú, čo sa fekálnych baktérií týka (Escherichia coli, enterokoky),  surovej vody kategórie A1 v zmysle prílohy 1 vyhlášky 636/2004 Z. z. Výsledky  zodpovedajú danému typu vodárenského zdroja a ročnému obdobiu.

V prípade záujmu o overenie si informácií je možné sa obrátiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, ktorý je dozorujúcim orgánom pre oblasť kvality pitnej vody.

    V zmysle ustanovenia § 361 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona „Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

    V zmysle ustanovenia § 361 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona „Kto správu alebo iné obdobné konanie uvedené v odseku 1, hoci vie, že sú nepravdivé a môžu vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe alebo Policajnému zboru alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov."

    S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti žiadame médiá, ktoré uvedenú nepravdivú informáciu šírili verejne a prostredníctvom sociálnych sietí bez predchádzajúceho overenia si skutočnosti zo strany LVS, aby bezodkladne, ešte dnes 19. septembra 2020, uverejnili opravu nepravdivých tvrdení a zároveň so šírením nepravdivých tvrdení prestali, nakoľko v prípade pokračovania takéhoto konania bude LVS nútená obrátiť sa na príslušné orgány činné v trestnom konaní, a to z dôvodu podozrenia, že mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu šírenia poplašnej správy v zmysle ustanovenia § 361 Trestného zákona.

                                                                             Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ LVS, a. s.