Podmienky aktivácie

Ako aktivovať vrátenie preplatkov za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd na aktuálny bankový účet?

  1. Vyplňte a odošlite formulár Žiadosť o zaslanie preplatku na aktuálne uvedený bankový účet.
  2. Obratom sa objaví potvrdenie o odoslaní formulára.
  3. Po odoslaní formulára vám LVS v lehote do 10 dní zašle písomný dodatok ku zmluve v dvoch vyhotoveniach.
  4. Dodatok ku zmluve podpíšte a jeden potvrdený originál pošlite na adresu LVS prostredníctvom Slovenskej pošty.
  5. Po vrátení podpísaného dodatku do LVS Vám bude každý vzniknutý preplatok z vyúčtovacej faktúry za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd vrátený v lehote splatnosti na Vami zadaný bankový účet.
  6. V prípade nedoplatkov a preddavkových platieb sa spôsob platby nemení, zostane rovnaký ako ste určili vo Vašej zmluve za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
  7. Aktiváciou vrátenia preplatkov na bankový účet zároveň súhlasíte s aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami LVS.