Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Prečo treba platiť za zrážkovú vodu

[pridané: 12.07.2016]

Ľudia považujú za samozrejmosť, že za pitnú vodu z vodovodu treba zaplatiť. Väčšina si už uvedomila, že aj odkanalizovanie a čistenie odpadovej vody je služba, ktorú treba uhradiť, lebo pri nej vodárom vznikajú náklady.

Niektorým sa však nepozdáva, prečo majú platiť za odvedenie a vyčistenie zrážkovej vody. Pretože aj pri tejto službe vodárom vznikajú náklady a povinnosť platiť za zrážkovú vodu stanovuje zákon.

Ideálna by bola delená stoková sieť

Na odvádzanie odpadovej aj zrážkovej vody slúžia v mestách stokové siete. V okrese Liptovský Mikuláš nie je vybudovaná delená stoková sieť, ktorá pozostáva zo splaškovej a dažďovej kanalizácie na oddelené odvádzanie splaškovej a dažďovej vody.

Existuje tu len jednotná stoková sieť a jedným potrubím sa odvádzajú splaškové aj dažďové vody. Do čistiarne odpadových vôd teda pritečie splašková voda spolu s dažďovou a nie je možné  ich množstvo rozlíšiť ani oddeliť. Čistiarenským procesom, mechanickým aj biologickým stupňom čistenia, ktoré si vyžadujú náklady na prevádzku, musí tak prejsť všetka voda. 

Ideálnym riešením by bolo, keby mestá a obce mali vybudovanú delenú stokovú sieť. Budovanie a prevádzkovanie dažďovej kanalizácie, okrem výnimočných opodstatnených prípadov, nie je však v kompetencii vodárenských spoločností, ale miest a obcí, prípadne developerov.

Kolobeh zrážkovej vody

Ako sa zrážková voda dostane do čistiarne odpadových vôd a čistá späť do prírody vysvetlil  Peter Hán, vedúci strediska  čistiarne odpadových vôd a kanalizácií Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. v Liptovskom Mikuláši.

„Zrážkové vody sú zaústené do verejnej kanalizácie cez kanalizačné prípojky. Následne sa spolu s odpadovými vodami cez kanalizačnú sústavu dostanú až do čistiarne odpadových vôd a čisté ich vrátime späť do prírody. Ide o technologicky, energeticky, a preto aj finančne náročný proces, takže služba nemôže byť zadarmo.“

Termín zrážkové vody je viac-menej hovorové označenie pre vody z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie. Ide o vody zo striech budov, spevnených častí dvorov, verejných priestranstiev - ulíc, parkovísk, chodníkov a podobne.

Viac možností majiteľov nehnuteľností

„Odvádzať zrážkovú vodu do verejnej kanalizácie je len jedna z možností. Majitelia nehnuteľností majú na výber ešte ďalšie dve. Môžu ju odvádzať na svoje priepustné plochy, kde všetka vsiakne, alebo si vybudujú vlastné vsakovacie zariadenie, to je však finančne dosť náročné,“ informoval Peter Hán. 

Treba pripomenúť, že odvádzanie dažďovej vody do splaškovej kanalizácie môže spôsobiť  jej preťaženie najmä počas prílivových dažďov. Na také situácie vedia vodárne reagovať, pretože z tohto dôvodu vybudovali čerpacie stanice a odľahčovacie nádrže, vďaka ktorým sa preťaženiu v kritických situáciách predíde. Prevádzka čerpadiel je však nákladná, prečerpávacia technika sa opotrebováva a opravy či výmena tiež nie sú najlacnejšie. Aj to by si mali uvedomiť ľudia, ktorí tvrdia, že za odvedenie zrážkovej vody by sa nemalo platiť.   

Suma sa počíta podľa vzorca

Peter Hán vysvetlil, ako sa vypočíta suma platby za zrážkové vody: „Platí sa za odvedené metre kubické zrážkovej vody. Objem sa vypočíta ako súčin plochy nehnuteľnosti v metroch štvorcových vynásobenej odtokovým súčiniteľom podľa priepustnosti plochy a ročným priemerom z dlhodobého zrážkového úhrnu pre jednotlivé oblasti podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu.“

Vodárenské spoločnosti fakturujú len zrážkovú vodu skutočne odvádzanú do verejnej kanalizácie. Teda nie takú, ktorá vsiakne do podložia prirodzene.

Platí sa aj za nevyužívanú budovu

Na druhej strane, za zrážkovú vodu je potrebné platiť aj v prípade, ak majiteľ nehnuteľnosť  nevyužíva, pitnú vodu neodoberá a neplatí ani stočné. Pretože v daždivom počasí aj voda z nevyužívanej budovy odteká do kanalizácie. Platiť je však potrebné aj v prípade, ak je suchý rok. Z toho dôvodu, že vodárenským spoločnostiam poskytujú hydrometeorológovia priemerné päťročné údaje zrážkového úhrnu pre danú oblasť. 

V súčasnosti je cena s DPH za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktorú určil  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Liptovskej vodárenskej spoločnosti, 1,3282 eur za meter kubický.

Cena platí aj pre odvedenú vodu zo striech a spevnených plôch a je pre všetkých producentov - fyzické osoby, mestá, obce a ostatné právnické osoby,  ktoré podliehajú spoplatneniu,  stanovená v rovnakej výške podľa rozhodnutia ÚRSO.

Povinnosť platiť za zrážkovú vodu stanovuje Zákon 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vydaný Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003.

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.