Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, od 20. júla 2022 môžete opäť v zákazníckom centre využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Nelegálne nakladanie s odpadovými vodami poškodzuje životné prostredie a môže ohroziť zdravie ľudí

[pridané: 25.08.2016]

Video so zdrapmi použitého toaletného papiera,  ľudskými výkalmi a inými nechutnosťami plávajúcimi v potoku pri Liptovskom Mikuláši sa prednedávnom objavilo na sociálnej sieti. Zjavne niekto do potoka vypustil obsah žumpy. 

Verejnosť vníma informácie o nelegálnom vypúšťaní odpadových vôd do lesa, kríkov, rigolov, potokov a na lúky v rôznych kútoch Liptova. „Stáva sa aj, že do obcí, kde je vybudovaná verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd, ľudia dovážajú a nelegálne vypúšťajú splaškové odpadové vody z iných lokalít bez vedomia Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS) ako jej vlastníka,“ informoval Ing. Peter Hán, vedúci strediska čistiarne odpadových vôd a kanalizácií LVS.

Načierno vypúšťajú obsah žumpy

Ľudia, resp. podnikatelia, ktorí poskytujú služby na vývoz žúmp a potom jej obsah nelegálne vypustia do „cudzej“ kanalizácie alebo do prírodného prostredia, nielen porušujú zákon, ale aj aktívne poškodzujú životné prostredie.

„Okrem toho nelegálnou likvidáciou  splaškových odpadových vôd v obci, v ktorej čistiareň odpadových vôd nie je na to kapacitne a látkovo stavaná, môžu spôsobiť vodárňam  nemalé škody na technologických zariadeniach a celkovom rozladení čistiaceho procesu, ktorý je potrebné následne naštartovať do prevádzkyschopného stavu. To môže trvať aj niekoľko dní,“ vysvetlil Peter Hán.

Následkom nelegálneho vypúšťania splaškových vôd je možné zvýšené znečistenie na odtoku z čistiarne, za čo môžu zodpovedné úrady finančne postihnúť vodárenskú spoločnosť.

Za likvidáciu odpadovej vody zodpovedá producent

Splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí a prevádzok poskytujúcich služby, ktorá vzniká predovšetkým z činnosti ľudského metabolizmu, v kúpeľniach, stravovacích a iných podobných zariadeniach. Za likvidáciu splaškovej odpadovej vody zodpovedá jej producent.

„Povinnosť nakladania s odpadovými vodami určuje zákon č. 364/2004 Z. z. (zákon o vodách). V zmysle zákona možno odpadové vody z rodinného domu vypúšťať do verejnej kanalizácie, akumulovať vo vodotesnej  žumpe, alebo čistiť v domovej čistiarni odpadových vôd. Zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd, a tým znečisťovať životné prostredie. Odpadové vody z objektov, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a sú zachytávané v žumpách, je vlastník či užívateľ povinný odvážať za účelom konečného zneškodnenia do vyhovujúcej čistiarne odpadových vôd (ČOV),“ upozornil Peter Hán.

Znečisťujú vodu, pôdu aj vzduch

Každý užívateľ nehnuteľnosti je povinný pri prípadnej kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť doklad o spôsobe nakladania so splaškovými vodami - doklad o vývoze fekálnym vozidlom, doklad z ČOV, platný certifikát malej ČOV.

„Žiaľ, niektorí majitelia nehnuteľností majú zriadené žumpy s vypúšťaním do budovaných trativodov, potokov, dažďových rigolov, na polia, čím aktívne ohrozujú životné prostredie. Nelegálne vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp do voľnej prírody má za následok okrem porušovania zákonov aj ohrozenie všetkých zložiek životného prostredia – vody, pôdy, vzduchu. Negatívny vplyv nesprávneho nakladania s odpadovými vodami sa môže prejaviť v priamom ohrození zdravia obyvateľstva, zhoršení celkového stavu životného prostredia, tvorbou a šírením nepríjemného zápachu, v znečisťovaní podzemných vôd a vôd, do ktorých je odpad priamo vypúšťaný,“ vymenoval dôsledky vedúci strediska.

Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd rieši podľa zákona č. 442/2002 Z. z. odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši,  pričom môže udeliť pokutu za priestupok do výšky 331 eur. Obce majú možnosť určiť, ako  nakladať so splaškovými vodami prostredníctvom všeobecno-záväzných nariadení.

Vodárne apelujú aj na poskytovateľov nelegálnych služieb

Vodárenská spoločnosť preto apeluje na všetkých majiteľov chát, starostov a obyvateľov  obcí a v neposlednom rade aj tých, čo takéto služby poskytujú, že tam, kde nie je vybudovaná kanalizácia a využívajú sa žumpy, aby odpadové vody likvidovali na mieste na to určenom, teda na ČOV Liptovský Mikuláš, ČOV Hybe a ČOV Važec.

Legálnou  likvidáciou splaškových odpadových vôd sa producent pri kontrole vyhne pokute preukázaním dokladu o jej likvidácii na základe dovezeného množstva.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.