Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, v zákazníckom centre môžete opäť využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Na rekonštrukciu vodárenského objektu v Bobrovníku získali peniaze z eurofondov

[pridané: 02.01.2020]

„Koncom a začiatkom roka sa vo firmách bilancuje, čo sa podarilo zrealizovať a plánujú sa investičné akcie na budúci rok. Preto nás veľmi potešilo, keď sme v decembri dostali rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vďaka ktorému získa Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt rekonštrukcie prívodu a čerpacej stanice a rozšírenie akumulácie v obci Bobrovník,“ informoval Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., (LVS) Liptovský Mikuláš s tým, že realizáciu projektu spoločnosť zaradila medzi investičné akcie v roku 2020.
Poznamenal, že na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu zareagovala LVS a poslala žiadosť o nenávratný  finančný príspevok z IROP požiadala už vlani.  „Z dôvodu vyčerpaných finančných prostriedkov našu žiadosť neschválili. Tento rok poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, prehodnotil preto našu žiadosť a dostali sme rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku,“ dodal Ing. M. Géci.
Cieľom projektu Bobrovník – Rekonštrukcia prívodu a čerpacej stanice, rozšírenie akumulácie je zabezpečenie zvýšeného podielu obyvateľstva obcí Bobrovník a Vlachy (časti Krmeš, Vlachy, Vlašky) so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou z verejného vodovodu prostredníctvom rekonštrukcie jestvujúceho prívodného potrubia z čerpacej stanice Vlašky do vodojemu Bobrovník s dĺžkou 1 998 m a rozšírenie akumulácie vody vybudovaním novej čerpacej stanice Vlašky s akumulačným objemom 100 m³.

„Realizácia projektu umožní zabezpečiť plynulú a prevádzkovo spoľahlivú dodávku pitnej vody aj v čase jej maximálnych odberov. Zabezpečí sa tlak vo vodovodnej sieti v súlade platnou legislatívou. Akumulačný objem v čerpacej stanici Vlašky zároveň zaistí zásobu vody v prípade poruchy. Inštalované zariadenie pre hygienické zabezpečenie vody zaručí požiadavky jej zdravotnej nezávadnosti v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Realizácia projektu pomôže k udržateľnému rozvoju obce Bobrovník a Vlachy z pohľadu zabezpečenia služieb aj v oblasti cestovného ruchu,“ vysvetlil Ing. M. Géci.

LVS získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014 až 2020, prioritná os: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, špecifický cieľ: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Nenávratný finančný príspevok predstavuje viac ako 738-tisíc, celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške  820-tisíc eur.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.