Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, od 20. júla 2022 môžete opäť v zákazníckom centre využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Stanovisko Asociácie vodárenských spoločností k bezpečnosti služieb prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií

[pridané: 30.04.2020]

Mnohé z obáv týkajúce sa kvality vody z dôvodu pandémie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 pochádzajú z médií, ktoré nesprávne interpretujú výsledky výskumu. Podľa najnovších informácií z WHO a OSN, na základe dostupných dôkazov, voda z verejného vodovodu neprenáša vírus SARS-CoV-2.

     Voda zo zdroja podzemnej vody pochádza zo zvodnenej vrstvy, ktorá je pokrytá vrstvami hornín a pôdy, a preto je bezpečná pred kontamináciou. Voda odobratá z povrchových zdrojov prechádza spravidla viacstupňovou úpravou, ktorá zahŕňa procesy ako koaguláciu, filtráciu a dezinfekciu. Naše skúsenosti a výsledky výskumu naznačujú, že akékoľvek potenciálne vírusy sú účinne a efektívne eliminované týmto multibariérovým systémom.

     Okrem týchto opatrení je voda dodávaná verejným vodovodom dezinfikovaná, zdravotne zabezpečená, a to buď chlórom, alebo UV žiarením. Na tieto dezinfekčné činidlá reaguje vírus veľmi citlivo. Dodávatelia pitnej vody zabezpečujú pravidelný monitoring jej kvality v súlade s platnou legislatívou.

     Odpadová voda odvádzaná verejnou kanalizáciou nepredstavuje riziko nákazy. Podľa najnovších vedeckých výskumov je riziko priameho prenosu choroby Covid-19 prostredníctvom splaškov infikovaných osôb veľmi nízke. K dnešnému dňu nie je známy žiadny prípad prenosu vírusu fekálno-orálnou cestou.

     Ako uvádza EurEau (Európska asociácia prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií), v súčasnosti vo svete prebieha mnoho štúdií súvisiacich s výskytom COVID-19. Holandské inštitúty KWR a RIVM oznámili 25. marca 2020, že zistili stopy RNA vírusu v splaškovej odpadovej vode. Potvrdila to analýza na prítoku do deviatich ČOV naprieč Flámskom (Belgicko); v tej istej analýze sa ukázalo, že odtok je úplne bez vírusovej RNA. Je potrebné jasne zdôrazniť, že prítomnosť stôp RNA nesúvisí so „živým“ alebo infekčným vírusom.

     Všetky dostupné informácie ukazujú, že ľudia pracujúci s odpadovou vodou sú dobre chránení, keď plne rešpektujú obvyklé bezpečnostné opatrenia pri práci a používajú osobné ochranné prostriedky. Súčasná kríza môže spôsobiť nedostatok osobných ochranných prostriedkov. EurEau vyzýva Európsku úniu a štátne orgány členských štátov k tomu, aby zabezpečili dostatok ochranných prostriedkov pre všetkých prevádzkovateľov verejných kanalizácií.

     Chceme zdôrazniť, že aj samotní producenti odpadových vôd môžu v tejto neľahkej situácii pomôcť k bezproblémovej prevádzke verejných kanalizácií a efektívnemu zneškodňovaniu odpadových vôd. A to hlavne svojou disciplinovanosťou. Treba si uvedomiť, že verejná kanalizácia slúži v prvom rade na odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd z domácností, občianskej vybavenosti, priemyslu. Tuhý odpad, ako sú vlhčené obrúsky, kuchynský papier a latexové alebo plastové rukavice, ale aj oleje z vyprážania do nej jednoznačne nepatria a majú byť zneškodnené v koši spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade olejov odovzdané na určených zberných miestach.

     Prevádzkovatelia verejných kanalizácií na Slovensku, ako aj v celej Európe, nachádzajú stále viac týchto nežiadúcich látok v kanalizačnej infraštruktúre. Tieto látky upchávajú potrubia, poškodzujú čerpadlá a znižujú kapacitný profil kanalizácie. Je potrebné, aby si producenti odpadových vôd uvedomili svoju zodpovednosť voči sebe samému a kvalite prostredia, v ktorom žijú.

     Prevádzkovatelia verejných vodovodov a verejných kanalizácií ubezpečujú svojich odberateľov a producentov, že ich služby fungujú v nezmenenom režime. Zabezpečujú pre vás bezpečnú dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Zdroj: kancelária AVS                                                                                                                                                                                                    www.eureau.eu

 

 

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.