Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš

Stavebné práce na projekte Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš boli ukončené

Cieľom projektu bolo zabezpečiť čistenie komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej služby vodného hospodárstva, v súlade so záväzkami SR voči Európskej únii, dobudovaním a zmodernizovaním čistiarne odpadových vôd Liptovský Mikuláš s kapacitou ČOV pre 126 400 EO, čo pokryje potreby aglomerácií a dosiahnutie hodnôt na odtoku do recipienta Váh v súlade s Nariadením vlády č. 296/2005 Z. z.  Redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV Liptovský Mikuláš sa vytvorili  podmienky pre zlepšenie stavu rieky Váh a nádrže Liptovská Mara.

Práce boli ukončené v decembri 2012, skúšobná prevádzka bola v trvaní jedného roka a v januári 2014 bola stavba uvedená do trvalej  prevádzky.

Zmluva s Ministerstvom životného prostredia číslo: 038/1.2MP/2009
Celkové oprávnené výdavky zo zmluvy: 19 990 580,35 EUR
Príspevok zo zmluvy: 18 991 051,33 EUR
Projektant: Ing. Juraj Billý – BIDOR, Pod záhradami 14, 841 01 Bratislava
Zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Stavebný dozor: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

 

Stavbou sa zrekonštruovali nasledovné stavebné objekty a technologické súbory:

 • lapače pieskov a tukov A a B
 • kruhová a obdĺžniková usadzovacia nádrž (nádrž kalovej vody)
 • úpravy na združených objektoch aktivácie (ZOA)
 • prekládka kanalizačného zberača F
 • rozdeľovacie objekty pred ZOA a dosadzovacími nádržami
 • prepojovacie potrubia, potrubia odpadových vôd, kalov a kalovej vody, rozvody pitnej a úžitkovej vody, rozvody ústredného kúrenia , káblových rozvodov a vonkajšie osvetlenie
 • zahusťovacie nádrže (tzv. Dortmundské nádrže)
 • čerpacie stanice kalu a kalovej vody
 • budova kalového hospodárstva
 • odvodnenia a skládky kalov
 • plynová kompresorovňa
 • energocentrum
 • cesty a spevnené plochy
 • terénne a sadové úpravy

Stavbou sa zrealizovali aj nové objekty so zabudovaním technológie:

 • aktivačná nádrž AN1 a regenerácia kalov
 • kalové potrubia
 • trafostanica a ducháreň pre AN1 a
 • studňa úžitkovej vody
 • dávkovanie koagulantu
 • dávkovanie substrátu
 • kruhová dosadzovacia nádrž
 • stanica na likvidáciu tukov a zvoz OV zo žúmp a septikov a zahustenia kalov
 • MaR a ASRTP, s vizualizáciou na dispečerské pracovisko

 

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.