Zákaznícka zóna

Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš

Stavebné práce na projekte Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš boli ukončené

Cieľom projektu bolo zabezpečiť čistenie komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej služby vodného hospodárstva, v súlade so záväzkami SR voči Európskej únii, dobudovaním a zmodernizovaním čistiarne odpadových vôd Liptovský Mikuláš s kapacitou ČOV pre 126 400 EO, čo pokryje potreby aglomerácií a dosiahnutie hodnôt na odtoku do recipienta Váh v súlade s Nariadením vlády č. 296/2005 Z. z.  Redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV Liptovský Mikuláš sa vytvorili  podmienky pre zlepšenie stavu rieky Váh a nádrže Liptovská Mara.

Práce boli ukončené v decembri 2012, skúšobná prevádzka bola v trvaní jedného roka a v januári 2014 bola stavba uvedená do trvalej  prevádzky.

Zmluva s Ministerstvom životného prostredia číslo: 038/1.2MP/2009
Celkové oprávnené výdavky zo zmluvy: 19 990 580,35 EUR
Príspevok zo zmluvy: 18 991 051,33 EUR
Projektant: Ing. Juraj Billý – BIDOR, Pod záhradami 14, 841 01 Bratislava
Zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Stavebný dozor: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

 

Stavbou sa zrekonštruovali nasledovné stavebné objekty a technologické súbory:

 • lapače pieskov a tukov A a B
 • kruhová a obdĺžniková usadzovacia nádrž (nádrž kalovej vody)
 • úpravy na združených objektoch aktivácie (ZOA)
 • prekládka kanalizačného zberača F
 • rozdeľovacie objekty pred ZOA a dosadzovacími nádržami
 • prepojovacie potrubia, potrubia odpadových vôd, kalov a kalovej vody, rozvody pitnej a úžitkovej vody, rozvody ústredného kúrenia , káblových rozvodov a vonkajšie osvetlenie
 • zahusťovacie nádrže (tzv. Dortmundské nádrže)
 • čerpacie stanice kalu a kalovej vody
 • budova kalového hospodárstva
 • odvodnenia a skládky kalov
 • plynová kompresorovňa
 • energocentrum
 • cesty a spevnené plochy
 • terénne a sadové úpravy

Stavbou sa zrealizovali aj nové objekty so zabudovaním technológie:

 • aktivačná nádrž AN1 a regenerácia kalov
 • kalové potrubia
 • trafostanica a ducháreň pre AN1 a
 • studňa úžitkovej vody
 • dávkovanie koagulantu
 • dávkovanie substrátu
 • kruhová dosadzovacia nádrž
 • stanica na likvidáciu tukov a zvoz OV zo žúmp a septikov a zahustenia kalov
 • MaR a ASRTP, s vizualizáciou na dispečerské pracovisko

 

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.