Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Ukončené projekty

Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova

  • Projekt spolufinancovaný EÚ z Kohézneho fondu
  • FM 2002 SK 16 P PE 009

V rámci tohto projektu sa zrekonštruovala nevyhovujúca kanalizačná sieť v meste Liptovský Hrádok, v časti mesta Liptovský Mikuláš, vybudovala sa nová stoková sieť v mestskej časti Okoličné a v obciach Uhorská Ves, Podtureň, Liptovský Ján, Liptovská Porúbka, Dovalovo a Liptovský Peter. Na kanalizáciu bolo napojených asi 12 300 obyvateľov. Splaškové odpadové vody z týchto obcí sú privádzané na ústrednú čistiareň odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši, ktorá je kapacitne nevyužitá (pokles priemyselnej výroby v meste). Zároveň sa zrušili zastaralé čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Hrádku a v Liptovskom Jáne (boli prebudované na technologicky nenáročné čistenie dažďových vôd). Okrem toho sa realizáciou projektu znížila aj infiltrácia podzemnej vody do netesných stôk, čo zefektívnilo proces čistenia odpadových vôd. Zaujímavosťou projektu je aj skutočnosť, že nová stoková sieť odvádza iba splaškové vody. Dažďové vody sú odvádzané osobitne, čo je v súčasnosti na Slovensku progresívna novinka v nakladaní s odpadovými vodami. Na odvedenie dažďových vôd boli využité pôvodné kanalizačné zberače, ktoré boli nahradené novou kanalizáciou.

Komplexným odkanalizovaním regiónu kleslo aj znečistenie rieky Váh a vodnej nádrže Liptovská Mara, čo má nepochybne kladný dopad aj na ekonomický a turistický rozvoj regiónu.

Celková dĺžka stôk v rámci projektu je približne 60 km (73 km aj s kanalizačnými prípojkami). Výstavba stála 10,52 milióna EUR. S výstavbou sa začalo v auguste 2004 a doba výstavby mala byť dva roky, teda do augusta 2006. Pri verejnej súťaži došlo k úspore finančných prostriedkov oproti pôvodným predpokladom, čo umožnilo rozšírenie projektu aj na mestskú časť Stošice a obec Závažná Poruba. Tým sa termín na dokončenie stavby predĺžil do júna 2007. Obec Závažná Poruba sa takisto pripojila na stokovú sieť mesta Liptovský Mikuláš (teda aj na ústrednú ČOV) a tým sa odpojila od nevyhovujúcej miestnej čistiarne odpadových vôd.

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude vo štvrtok 23. septembra 2021 v mestskej časti Okoličné odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 10.30 hodiny.
● ● ●
Pre rekonštrukciu vodovodného potrubia bude v sobotu 25. septembra 2021 v Okoličnom prerušená dodávka pitnej vody od 8.00 do 21.00 hodiny. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami na križovatkách ulíc: Okoličianskej a Smrečianskej, Sihotskej a Mierovej. Počas odstávky bude jazdiť aj pojazdná cisterna s pitnou vodou.
Ďakujeme za pochopenie.