Zákaznícka zóna

Kanalizácia a ČOV Važec

Cieľom projektu s názvom Kanalizácia a ČOV Važec schváleného v rámci Operačného programu Životné prostredie spolufinancovaného z nenávratného finančného príspevku Kohézneho fondu Európskej únie a ŠR SR bolo vybudovanie komplexného systému odvádzania odpadových vôd z domácností prostredníctvom vybudovania delenej splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV), zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a zlepšenie kvality ich života, zlepšenie kvality životného prostredia prostredníctvom minimalizácie nelegálneho vyvážania odpadových vôd na okolité polia, znečisťovania vôd Bieleho Váhu a zvýšenie kvality obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd, ktoré je základnou environmentálnou službou vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR voči Európskej únii. Stavebné práce na projekte začali v decembri 2010 a podľa schváleného harmonogramu realizácie projektu boli ukončené v decembri 2012.

V rámci projektu sa vybudovala splašková stoková sieť v obci Važec o celkovej dĺžke 14 623,72 m, z toho 13 379,79 m gravitačná kanalizácia, 1 233,93 m výtlaky, 796 ks kanalizačných prípojok a 5 ks čerpacích staníc a čistiareň odpadových vôd v obci Važec s kapacitou 2 411 EO.

Zmluva s Ministerstvom životného prostredia číslo: 032/1.2MP/2009
Kód ITMS: 24110110042
Celkové oprávnené výdavky zo zmluvy: 11 158 160,23 EUR
Príspevok zo zmluvy: 10 396 727,38 EUR
Investorom stavby je Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš
Projektant: Ing. Juraj Billý - BIDOR, Pod záhradami 14, 841 01 Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie kanalizácia a ČOV Važec
vedúci člen združenia Kanalizácia a ČOV Važec: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
člen: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
Stavebný dozor: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 6.10.2020 v obci Malatíny odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 12:00.