Zákaznícka zóna

Kanalizácia a ČOV Východná

Cieľom projektu s názvom Kanalizácia a ČOV Východná schváleného v rámci Operačného programu Životné prostredie spolufinancovaného  z nenávratného finančného príspevku Kohézneho fondu Európskej únie a ŠR SR bolo vybudovanie komplexného systému odvádzania odpadových vôd z domácností prostredníctvom vybudovania delenej splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV), zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a zlepšenie kvality ich života, zlepšenie kvality životného prostredia prostredníctvom minimalizácie nelegálneho vyvážania odpadových vôd na okolité polia, znečisťovania vôd Hybice a Váhu a zvýšenie kvality obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd, ktoré je základnou environmentálnou službou vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR voči Európskej únii. Stavebné práce na projekte začali v decembri 2010 a podľa schváleného harmonogramu realizácie projektu boli ukončené v decembri 2012.

V rámci projektu sa vybudovala splašková stoková sieť v obci Východná o celkovej dĺžke 18 125,51 m, z toho 14 345,09 m gravitačná kanalizácia,3 780,42 m výtlaky, 676 ks kanalizačných prípojok a 3ks čerpacích staníc a čistiareň odpadových vôd  v obci Hybe s kapacitou 2300 EO.

Zmluva s Ministerstvom životného prostredia číslo: 031/1.2MP/2009
Celkové oprávnené výdavky zo zmluvy:
12 309 576,65 EUR
Príspevok zo zmluvy: 11 694 097,82 EUR
Investorom stavby je Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš
Projektant: Ing. Juraj Billý - BIDOR, Pod záhradami 14, 841 01 Bratislava
Zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Stavebný dozor: EUTECH a.s., Trieda SNP 61, 040 11 Košice

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.