Zákaznícka zóna

Kanalizácie Beňadiková, L. Mikuláš, Z. Poruba

Stavebné práce na projekte Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba  boli ukončené

Projekt riešil  vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete v Beňadikovej, Závažnej Porube a mestskej časti Liptovského Mikuláša – Stošice. V Závažnej Porube sa jednalo o dobudovanie kanalizácie, v obci Beňadiková a prímestskej časti Stošice  o vybudovanie novej kanalizácie.

Cieľom projektu bolo zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a zlepšenie obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva, v súlade so záväzkami SR voči Európskej únii. Stavebné práce sa začali v novembri 2010 a boli ukončené v novembri 2012. Kolaudačné rozhodnutia na trvalé užívanie stavby boli vydané po častiach, na kanalizáciu v Závažnej Porube, Stošiciach a Beňadikovej.  Stavbou sa  zrealizovalo  6 093,64 m gravitačnej kanalizácie a 344 kanalizačných prípojok,  s umožnením pripojenia 950 ekvivalentných obyvateľov na novovybudovanú verejnú kanalizáciu. Slávnostné ukončenie stavby sa uskutočnilo v decembri 2012.

Zmluva s Ministerstvom životného prostredia číslo: 092/1.2MP/2010
Celkové oprávnené výdavky zo zmluvy: 4 823 047,90 EUR
Príspevok zo zmluvy: 4 4101 689,19 EUR
Projektanti:

  • SVS projekcia s.r.o., ul. Dielenská Kružná 1307, 038 01 Vrútky – kanalizácia Beňadiková
  • Ing. Juraj Vavro, Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš – kanalizácia Beňadiková a Závažná Poruba

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, a.s. Pestovateľská ul. 8, 823 53 Bratislava
Stavebný dozor: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

 

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 6.10.2020 v obci Malatíny odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 12:00.