Zákaznícka zóna

Kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Stavebné práce na projekte Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené  boli ukončené

Projekt riešil vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete v aglomerácii Bobrovec, Jalovec a Trstené. Jednalo sa o dobudovanie kanalizácií.
Cieľom projektu bolo zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a zlepšenie obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva, v súlade so záväzkami SR voči Európskej únii. Stavebné práce sa začali v novembri 2010 a boli ukončené v novembri 2012. Slávnostné ukončenie stavby sa uskutočnilo v decembri 2012. Kolaudačné rozhodnutia na trvalé užívanie stavby bolo vydané po častiach, na kanalizáciu v Bobrovci, Jalovci a Trstenom.

Stavbou sa zrealizovalo  5 065 m gravitačnej kanalizácie, 370,2 m tlakovej kanalizácie, dve čerpacie stanice. Bolo vybudovaných 250 kanalizačných prípojok s umožnením pripojenia 360 ekvivalentných obyvateľov na novovybudovanú verejnú kanalizáciu.

Zmluva s Ministerstvom životného prostredia číslo: 091/1.2MP/2010
Celkové oprávnené výdavky zo zmluvy: 4 113 232,07 EUR
Príspevok zo zmluvy: 3 907 570,47 EUR
Projektant: Ing. Juraj Billý – BIDOR, Pod záhradami 14, 841 01 Bratislava
Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, a.s., Pestovateľská ul. 8, 823 53 Bratislava
Stavebný dozor: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

 

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.