Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Stavebné práce na projekte Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené  boli ukončené

Projekt riešil vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete v aglomerácii Bobrovec, Jalovec a Trstené. Jednalo sa o dobudovanie kanalizácií.
Cieľom projektu bolo zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a zlepšenie obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva, v súlade so záväzkami SR voči Európskej únii. Stavebné práce sa začali v novembri 2010 a boli ukončené v novembri 2012. Slávnostné ukončenie stavby sa uskutočnilo v decembri 2012. Kolaudačné rozhodnutia na trvalé užívanie stavby bolo vydané po častiach, na kanalizáciu v Bobrovci, Jalovci a Trstenom.

Stavbou sa zrealizovalo  5 065 m gravitačnej kanalizácie, 370,2 m tlakovej kanalizácie, dve čerpacie stanice. Bolo vybudovaných 250 kanalizačných prípojok s umožnením pripojenia 360 ekvivalentných obyvateľov na novovybudovanú verejnú kanalizáciu.

Zmluva s Ministerstvom životného prostredia číslo: 091/1.2MP/2010
Celkové oprávnené výdavky zo zmluvy: 4 113 232,07 EUR
Príspevok zo zmluvy: 3 907 570,47 EUR
Projektant: Ing. Juraj Billý – BIDOR, Pod záhradami 14, 841 01 Bratislava
Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, a.s., Pestovateľská ul. 8, 823 53 Bratislava
Stavebný dozor: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

 

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude vo štvrtok 23. septembra 2021 v mestskej časti Okoličné odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 10.30 hodiny.
● ● ●
Pre rekonštrukciu vodovodného potrubia bude v sobotu 25. septembra 2021 v Okoličnom prerušená dodávka pitnej vody od 8.00 do 21.00 hodiny. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami na križovatkách ulíc: Okoličianskej a Smrečianskej, Sihotskej a Mierovej. Počas odstávky bude jazdiť aj pojazdná cisterna s pitnou vodou.
Ďakujeme za pochopenie.