Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Obchodná verejná súťaž

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441

v y h l a s u j e

Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len OVS) v súlade so stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva a ustanovením § 281 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Liptovský Hrádok za týchto podmienok:

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a vyhotovenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu, a to:

- pozemok KN-C parcela číslo 512, zastavané plochy a nádvoria s výmerou    8 989 m2 

- pozemok KN-C parcela číslo 513, zastavané plochy a nádvoria s výmerou       43 m2

zapísané na liste vlastníctva 1365, katastrálne územie Liptovský Hrádok.

II. Minimálna požadovaná suma

Minimálna požadovaná kúpna cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena vo výške 115 790,24 eur + DPH (slovom: stopätnásťtisícsedemstodevädesiat eur a dvadsaťštyri centov + DPH).

Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku uhradí víťaz súťaže do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Cena predmetnej nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku je stanovená ako všeobecná hodnota majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 492/2004.

III. Výška finančnej zábezpeky

Výška finančnej zábezpeky predstavuje 20% z minimálnej kúpnej ceny,  t. j. 23 158, 00 eur + DPH (slovom: dvadsaťtritisícstopäťdesiatosem eur + DPH), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený vo VÚB, a. s., Liptovský Mikuláš, číslo účtu: SK4702000000000004204342, najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov. Žiadny z navrhovateľov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených na účte spoločnosti tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so započítaním finančnej zábezpeky.

IV. Termín a miesto predkladania návrhov

Návrh je potrebné doručiť v termíne do: 21. 04. 2017 na adresu:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Revolučná 595,031 05 Liptovský Mikuláš.

Navrhovateľ predloží návrh v neporušenej, nepriehľadnej a zalepenej obálke, na ktorej čitateľne uvedie:

  • svoj názov (meno a priezvisko) a adresu pre doručovanie listových zásielok
  • názov a adresu sídla vyhlasovateľa
  • označenie Obchodná verejná súťaž – pozemky Liptovský Hrádok – neotvárať.

Návrhy budú otvárané komisiou dňa 25. 04. 2017 v sídle vyhlasovateľa o 13.00 hod.

Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 30 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou.

V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

V. Kritérium hodnotenia súťaže

Kritérium na určenie víťaza súťaže a poradia návrhov je ponúknutá kúpna cena. Prvé poradie sa pridelí ponuke navrhovateľa s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.

Ak návrhy s najvyššou kúpnou cenou predložia viacerí navrhovatelia, vyzve ich vyhlasovateľ na zvýšenie ceny. Poradie ostatných sa určí ako podiel vyhodnocovanej a najvyššej navrhovanej kúpnej ceny. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

VI. Osobitné dojednania

Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo ho navrhovateľ predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže. Zo súťaže sa vylúči návrh navrhovateľa, na majetok ktorého bolo vyhlásené exekučné konanie, vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, alebo bol proti navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh navrhovateľa, ktorý má akékoľvek dlhy voči vyhlasovateľovi súťaže.

Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

Navrhovatelia budú o výbere víťazného návrhu informovaní písomne do 7 dní od rozhodnutia komisie.

Ohliadku nehnuteľností, ktoré sú na predaj, je potrebné dohodnúť vopred s Ing. Annou Volajovou, vedúcou investičného oddelenia na tel. čísle: 0908 916 592, resp. e-mailom na: anna_volajova@lvsas.sk.

Víťaz súťaže je povinný uhradiť správne poplatky súvisiace s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obchodnej verejnej súťaže, obchodnú verejnú súťaž zrušiť, ako aj právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

 

 

 

 

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.