Zákaznícka zóna

Inovácia vodovodu v obci Smrečany

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Uskutočnenie stavebných prác

Predmet obstarávania:  Inovácia vodovodu v obci Smrečany

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Inovácia poruchového vodovodného potrubia bezvýkopovou technológiou Berstlining. Jedná sa o úsek nachádzajúci sa na začiatku obce  Smrečany, v dĺžke 505 m, kde do jestvujúceho liatinového potrubia DN 100 bude zaťahované potrubie HDPE RC DN 100 SDR 17. Na nové potrubie je potrebné namontovať 23 navrtávacích pásov pre domové prípojky, 4 hydranty a 2 odbočky  pre IBV a 3 šupátka.

Termín realizácie: do 30.6.2015.

Termíny predkladania ponúk: do 28.4.2015

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.