Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Odber, naloženie, preprava a zneškodnenie kalov 2015

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Poskytovanie služieb

Predmet obstarávania:  Odber, naloženie, preprava a zneškodnenie kalov 2015

Spôsob výberu: Prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Odber, naloženie, preprava a následné ekologicky vyhovujúce zneškodnenie kalov z čistenia odpadových vôd.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. produkuje kal z čistenia komunálnych odpadových vôd zaradený ako odpad kategórie „O“ pod číslom 19 08 05. Na základe posudku z analytickej kontroly odpadu – kat. č. 19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd vypracovanom v júni 2011 sa predmetný kal môže zhodnocovať metódou R3 – recyklácia, alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá - kompostovanie a metódou R10 – úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo. Z tejto analytickej kontroly zároveň vyplynulo, že kal je významným zdrojom sekundárnych živín v zmysle zákona 555/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 136/2000 Z.z. o hnojivách. V zmysle posudku je možné nakladať s kalom aj v medziach zákona 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy.

Predpokladaná ročná  produkcia kalov: 8 000 t

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 30.11.2015 od 09:00 do 13:00 hod.
  • ostrá aukcia: 1.12.2015 od 09:30 hod do 09:50 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.:    +421 44 543 77 27
Mobil: +421 908 916 592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude vo štvrtok 23. septembra 2021 v mestskej časti Okoličné odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 10.30 hodiny.
● ● ●
Pre rekonštrukciu vodovodného potrubia bude v sobotu 25. septembra 2021 v Okoličnom prerušená dodávka pitnej vody od 8.00 do 21.00 hodiny. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami na križovatkách ulíc: Okoličianskej a Smrečianskej, Sihotskej a Mierovej. Počas odstávky bude jazdiť aj pojazdná cisterna s pitnou vodou.
Ďakujeme za pochopenie.