Zákaznícka zóna

Kanalizačné rúry a šachty pre výkopovú technológiu rekonštrukcie kanalizácie Demänovská Dolina

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: prieskum trhu

Predmet obstarávania:  Kanalizačné rúry a šachty pre výkopovú technológiu rekonštrukcie kanalizácie Demänovská Dolina

Spôsob výberu: prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Kanalizačné rúry: PP SN10 DN 300 musia spĺňať podmienky:

 •  STN EN 1852
 •  plnostenné
 •  nevrstvené
 •  vysoká statická a dynamická zaťažiteľnosť
 •  materiál vhodný pre použitie v ochrannom pásme vodného zdroja I., II. a III. stupňa
 • vnútorné značenie umožňujúce identifikáciu rúr pri kontrole kamerou
 • systém spájania neumožňujúci náhodné vysunutie
 • predpokladaná dĺžka 1 180 m

            Kanalizačné šachty:

 • PP DN 800 – priama – 36 ks
 • PP DN 1 000 - lomová – 38 ks
 • PP DN  1 000 - spádisková – 5 ks
 • priemerná hĺbka šachtového dna 2 m
 • bez kanalizačných poklopov

Termíny e-aukcie:

 • zadávacie kolo: 15.7.2014 od 09:00 hod. do 13.00 hod.
 • ostrá aukcia: 16.7.2014 od 09:30 hod. do 09.50 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 6.10.2020 v obci Malatíny odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 12:00.