Zákaznícka zóna

Rekonštrukcia ČS Východná – PD

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: zákazka s nízkou hodnotou, poskytnutie služby

Predmet obstarávania:  Rekonštrukcia ČS Východná – PD

Spôsob výberu: prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie

Stavebná časť:

 • výmena plochej strechy za sedlovú pokrytú poplastovaným plechom
 • zamúrania 7 ks okien a 1 ks dverí
 • výmena zostávajúch dverí a okien za plastové
 • úprava chlórovne
 • výmena obkladov a dlažieb
 • prekrytie vstupu do vodojemu
 • výmena oceľových zábradlí a rebríkov za nerezové
 • výmena oplotenia
 • návrh spevnených plôch
 • zateplenie

Strojnotechnologická časť:

 • výmena jestvujúcich  horizontálnych čerpadiel za vertikálne
 • výmena jestvujúcich oceľových potrubí za nerezové
 • výmena armatúr

Elektročasť a  ASRTP:

 • výmena silového a technologického rozvádzača a elektrorozvodov
 • riadenie čerpadiel a prenos údajov na dispečing
 • zabezpečenie objektuV súčasnosti prebieha výber dodávateľa projektovej dokumentácie

Požiadavky obstarávateľa pre vypracovanie PD:

 • vypracovanie jednostupňovej PD - termín do 12.9.2014
 • PD bude vypracovaná na úrovni realizačnej dokumentácie
 • súčasťou PD bude rozpočet a výkaz výmer
 • PD bude obstarávateľovi dodaná v počte 6 paré  v papierovej forme + 1x v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte *.dwg verzia 2000

Termín predkladania ponúk:  8.8.2014

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.