Zákaznícka zóna

Inovácia potrubia do VDJ

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou, uskutočnenie stavebných prác

Predmet obstarávania:  Inovácia potrubia do VDJ

Spôsob výberu dodávateľa: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Predmetom inovácie je jestvujúce oceľové, vodovodné potrubie do VDJ v Liptovskej Porúbke DN 100, dĺžky 1 776 m zakreslené v prílohe - situácia tmavo zelenou farbou. Potrubie je uložené cca 60 %  v zelenom páse a cca 40 % v miestnej komunikácii. Práce budú vykonávané bezvýkopovou  technológiou berstlining, pričom pre zaťahovanie budú použité rúry HDPE so zachovaním dimenzie jestvujúceho potrubia. Súčasťou prác bude osadenie 1 ks uzáveru, 2 ks hydrantov a vybudovanie 7 ks domových PE prípojok DN   25  priemernej dĺžky 2 m.

Nakoľko obstarávateľ nemá k dispozícii výkaz výmer prác,  obstarávateľ organizuje obhliadku miesta prác dňa 5.12.2014 so stretnutím o 10.00 hod.  pri Obecnom úrade v Liptovskej Porúbke.  Obhliadka nie je povinná. Záujemcovia o obhliadku sa vopred nahlásia u Ing. Volajovej na telef. čísle 0908 916 592 alebo na e-mailovej adrese anna_volajova@lvsas.sk najneskôr do 5.12.2014 do 8.00 hod. Na základe obhliadky resp. priloženej situácie a opisu, uchádzači vypracujú ponuku, ktorú doručia obstarávateľovi v termíne do 10.12.2014 do 13.00 hod osobne, poštou alebo emailom na adresu anna_volajova@lvsas.sk

Termín predkladania ponúk: 10.12.2014 do 13.00 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba: Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.