Zákaznícka zóna

Akreditované rozbory pitnej vody 2015

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na poskytnutie služby

Predmet obstarávania:  Akreditované rozbory pitnej vody 2015

Spôsob výberu: prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

1. Rozbor surovej a pitnej vody v rozsahu úplného rozboru vôd podľa Vyhlášky 636/2004 Z.z. mimo ukazovateľov minimálneho rozboru v počte cca 50 ks za rok 2015.

2. Rozbor pitnej vody z rozvodnej siete v rozsahu úplného rozboru vôd podľa Nariadenia vlády 354/2006 Z.z. v znení Nariadenia vlády 496/2010 Z.z. mimo ukazovateľov minimálneho rozboru v počte cca 50 ks za rok 2015.

Odber vzoriek a ich uskladnenie v chlade až do vyzdvihnutia poskytovateľom služby bude zabezpečovať odberová skupina Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Poskytovateľ služby  zabezpečí v dohodnutý deň odberu zvoz vzoriek z adresy LVS, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš.

Predpokladaný zvoz vzoriek je cca 10 vzoriek 1 x za mesiac. Počet zvozov vzoriek za obdobie trvania zmluvy sa odhaduje na 8-10.            

Vybratý poskytovateľ zabezpečí odberovej skupine prázdne vzorkovnice určené pre odber vzoriek v požadovanom rozsahu najneskôr deň pred dňom dohodnutého odberu.

Poskytovateľ služby po vykonaní požadovaných rozborov vystaví o analýze protokol o skúške v dvoch exemplároch do dvoch týždňov od zvozu vzoriek.

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 21.1.2015 od 09:00 do 13.00 hod.
  • ostrá aukcia: 22.1.2015 od 09:30 hod do 09.50 hod

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

 

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.