Zákaznícka zóna

Dobré rady


dStav vodomeru stačí nahlásiť telefonicky alebo na web-stránke Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – na uvedených kontaktoch

Čo v prípade, ak na odbernom mieste nebývate a zdržiavate sa tam len zriedkavo (chata, záhrada, neobývaný dom, ...)?

 • stav vodomeru je potrebné nahlásiť jeden krát do roka, v čase plánovaných odpočtov vodomerov podľa platného harmonogramu
 • informácia o vykonávaní odpočtov vodomerov sa vyhlasuje v obecnom rozhlase a zverejňuje sa na úradnej tabuli obce najneskôr 5 dní pred plánovaným odpočtom
 • v prípade, ak pracovníci Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v plánovanom čase odpočtu vodomerov nebudú môcť odpočítať vodomer a Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. neobdrží informáciu o stave vodomeru, v zmysle platných predpisov Vaša spotreba bude stanovená a vyfakturovaná priemerom

dPravidelne sledujte spotrebu vody a snažte sa včas odstrániť prípadné poruchy (kvapkanie z vodovodného kohútika, ľahké pretekanie splachovača na WC, poškodený pretlakový ventil bojleru, ...)

Čo v prípade, ak sa Vám zdá, že Vám prišla vysoká faktúra za vodné a stočné?

 • najskôr je potrebné skontrolovať priamo na vodomere, či sa skutočný stav vodomeru zhoduje so stavom vodomeru uvedeným vo faktúre
 • ak je stav vo faktúre uvedený správne, na Vašej vodovodnej prípojke za vodomerom alebo na domovom rozvode vody môže byť porucha
 • únik vody je možné zistiť tak, že zabezpečíte, aby v celom dome alebo na celom vnútornom rozvode vody nebol žiadny odber vody (odstavené vodovodné kohútiky, odstavené WC, odstavená práčka, ...) a skontrolujete, či vodomer nezaznamenáva spotrebu
 • ak sa mení stav vodomeru, aj keď práve neodoberáte žiadnu vodu, je predpoklad, že na vodovodnej prípojke za vodomerom alebo na vnútornom rozvode je porucha
 • odstránenie poruchy je vlastník vodovodnej prípojky povinný zabezpečiť na vlastné náklady (poruchu môžu na základe žiadosti vlastníka vodovodnej prípojky a za poplatok odstrániť aj pracovníci Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s.)

dČo v prípade, ak sa porucha na vodovodnej prípojke nepreukáže a vy máte pochybnosti o správnosti merania vodomeru?

 • je možné Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a.s. písomne požiadať o preskúšanie vodomeru (žiadosť uverejnená aj na web-stránke Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – záložka „Tlačivá na stiahnutie“), to Vás však nezbavuje povinnosti faktúru za vodné a stočné zaplatiť v lehote splatnosti
 • na základe Vašej písomnej žiadosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečí výmenu meradla a v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti jeho preskúšanie v autorizovanej skúšobni, výsledok skúšky Vám Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. bezodkladne písomne oznámi
 • ak sa pri skúške zistí, že meradlo nespĺňa požiadavky stanovené zákonom č.142/ 2000 Z. z. o metrológii, považuje sa meradlo za nefunkčné a reklamácia sa kvalifikuje ako opodstatnená, Vaša faktúra bude prepracovaná a náklady na preskúšanie, výmenu a opravu meradla znáša Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • ak sa pri skúške zistí, že meradlo spĺňa požiadavky stanovené zákonom č.142/ 2000 Z. z. o metrológii, považuje sa meradlo za funkčné a reklamácia sa kvalifikuje ako neopodstatnená, náklady na preskúšanie, výmenu a opravu meradla Vám budú vyfakturované

dV zimnom období vzniká najviac porúch na vodovodných prípojkách a na vodomeroch, z toho dôvodu je potrebné chrániť vodomer a vodovodnú prípojku pred mrazom

 • zaizolovaním vodomernej šachty
 • zaizolovaním vodomeru a vodovodnej prípojky (polypropylénová hadica - vodomer sa obaľuje hadicou s väčším priemerom, tak aby sa v čase odpočtu dal sprístupniť posunutím hadice)
 • ak vodu na odbernom mieste cez zimu nepoužívate, je potrebné odstaviť prívod vody hlavným ventilom vo vodomernej šachte a vypustiť vodu z vnútorných rozvodov
 • škody spôsobené mrazom je vlastník vodovodnej prípojky povinný odstrániť na vlastné náklady

dČo v prípade, ak odchádzate na dovolenku?

 • pred odchodom je potrebné odstaviť prívod vody hlavným ventilom vo vodomernej šachte
 • po návrate je potrebné nechať pár minút odtiecť vodu, ktorá dlho stála vo vodovodných rozvodoch

dČo v prípade, ak vodu na odbernom mieste dlhodobo nepoužívate (neobývaný dom, dedičské konanie, predaj nehnuteľnosti, ...)?

 • je možné Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a.s. písomne požiadať o prerušenie dodávky vody
 • na základe Vašej písomnej žiadosti a za poplatok pracovníci Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. zabezpečia prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu do Vašej vodovodnej prípojky

dV zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. vodovodná a kanalizačná prípojka sú

 • vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci verejný vodovod s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti, okrem meradla, a vlastník vodovodnej prípojky (odberateľ) je povinný zabezpečiť jej opravy a údržbu na vlastné náklady
 • kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie a vlastník kanalizačnej prípojky (producent) je povinný zabezpečiť jej opravy a údržbu na vlastné náklady

dZasahovať do meradla sa neoplatí

Novela Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2016, v paragrafe § 219 a) stanovila trestnoprávnu zodpovednosť za zásah do meradla. Neoprávnené vyrobenie, používanie alebo prechovávanie overovacej značky meradla alebo zabezpečovacej značky meradla sa už považuje za trestný čin.

Odstrániť by sa tým mal problém s neoprávneným odberom vody, pretože podľa závažnosti spáchaného trestného činu a výšky škody páchateľom hrozí trest odňatia slobody od jedného až do dvanásť rokov.

Paragraf 219 a) Trestného zákona stanovuje, čo znamená neoprávnené vyrobenie, používanie alebo prechovávanie overovacej značky meradla alebo zabezpečovacej značky meradla:

(1) Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, spojí alebo falšuje overovaciu značku meradla alebo zabezpečovaciu značku meradla na účel použiť ju ako pravú alebo na taký účel ju prepravuje alebo poskytne inému alebo neoprávnene prechováva overovacie značky meradla alebo zabezpečovacie značky meradla na účel použiť ich ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Kto neoprávnene vyrobí, prechováva, obstará si alebo inak zadováži, poskytne inému alebo použije raznicu, nástroj alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 1, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a) závažnejším spôsobom konania, b) vo väčšom rozsahu, alebo c) z osobitného motívu.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a) vo veľkom rozsahu, alebo b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,  (LVS, a. s.) pre zabezpečenie zvýšenia ochrany meradla bude vykonávať pravidelnú kontrolu meradiel, vrátane overovacích  a zabezpečovacích značiek.  Zároveň odporúča odberateľom, aby meradlo kontrolovali aj sami.

Vodomer je majetkom spoločnosti LVS, a. s.,  a  slúži na meranie dodávky vody z verejného vodovodu do nehnuteľnosti. Je osadený na vodovodnej prípojke, spravidla vo vodomernej šachte, a je príslušenstvom verejného vodovodu.

Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov:

 • § 26, odsek 1 písm. e) je odberateľ povinný dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu vodomeru, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na vodomere,
 • § 25, odsek 1 písm. c) a d) odber vody s používaním vodomeru, ktorý v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný, alebo na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii (plombovací drôt a plomba), je považovaný za neoprávnený.

LVS, a. s., si bude uplatňovať náhradu škody u odberateľa, ktorý neoprávnene odoberá pitnú vodu z verejného vodovodu a neoprávnene vypúšťa odpadovú vodu do verejnej kanalizácie. V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu LVS, a. s., bezodkladne podá trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

dJednoduchšia a rýchlejšia komunikácia

Vážení zákazníci, komunikáciu s Vami o faktúrach, platbách, preplatkoch, poruchách, odstávkach a podobne by zjednodušilo a zrýchlilo, keby sme mali k dispozícii kontakt na Váš mobilný telefón, resp. e-mail, aby sme s Vami mohli operatívne komunikovať cez sms správy a elektronickú poštu.

Ak sa rozhodnete nám z tohto dôvodu poskytnúť kontakty,

nahláste ich prosím:

► na bezplatnom telefónnom čísle 0800 162 334

► e-mailom na adrese: zakaznickecentrum@lvsas.sk.

S Vaším telefónnym číslom a e-mailovou adresou bude Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš zaobchádzať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a bude ich využívať výlučne na účely súvisiace so zmluvou na dodávku pitnej vody alebo na odvádzanie a čistenie odpadových vôd.                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

dInformácia pre zákazníkov

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš v súvislosti s prípadmi podvodov na Slovensku s „falošnými vodármi“  upozorňuje svojich klientov, aby boli opatrní a neohrozili seba a svoj majetok konaním podvodníkov. Majte na pamäti nasledovné informácie.

Zamestnanci Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,

► musia mať pri návšteve zákazníkov služobný odev s logom,

► musia sa preukázať služobným preukazom,

► nikdy nepracujú s hotovosťou, nevyberajú od zákazníkov žiadne peniaze ani zákazníkom žiadne peniaze nedoručujú,

► neponúkajú žiadne produkty.

Zamestnanci Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., podľa zákona môžu na nehnuteľnosti napojenej na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu realizovať práce súvisiace so:

► zabezpečením spoľahlivej funkcie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,

► zisťovaním stavu meradla, jeho opravou, údržbou alebo výmenou,

► kontrolným meraním množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd,

► zisťovaním technického stavu vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky.

 

 

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy havárie vodovodného potrubia na Majerskej ulici v Liptovskom Mikuláši bude vo štvrtok 25. apríla 2024 v čase od 8.00 do 14.00 hodiny krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody.
Za pochopenie ďakujeme.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.