Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Preventívne opatrenie

Vážení zákazníci, z preventívnych dôvodov osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Otázky a odpovede


dPrečo vyžadujeme list vlastníctva?

V zmysle Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastník nehnuteľnosti, pre ktorú je vodárenskou spoločnosťou voda dodávaná, zároveň vlastníkom prípojky (vodovodnej alebo kanalizačnej). Preto je vo vlastnom záujme každej vodárenskej spoločnosti, skôr, ako uzavrie zmluvný vzťah s odberateľom, preveriť vlastníctvo odberného miesta.

dČo robiť, ak je na faktúre nesprávny odpočet?

Faktúru môžete reklamovať v zákazníckom centre LVS, a.s., kde pracovníci vyplnia prvotný záznam na sledovanie štandardov kvality. Na základe skutočností uvedených v zázname zrealizujeme kontrolný odpočet podľa dohovoru s Vami. Ak je reklamácia opodstatnená, k pôvodnej faktúre vyhotovíme dobropis a Vám zašleme opravenú faktúru.

dNa aké účely Vám slúži rodné číslo?

Rodné číslo je kľúčovým údajom pri identifikácii odberateľa v systéme LVS, a.s. Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi, akým rodné číslo je, sú opravenými osobami v zmysle zákona na ochranu osobných údajov.

dPrečo by si mal odberateľ viesť pravidelnú evidenciu o stave vodomeru?

Vedenie evidencie o stave vodomeru je vo vlastnom záujme každého odberateľa. Môžete sa o ňu oprieť, napr. pri neprimeranej fakturácii a pod.

dAký poplatok účtujete v prípade, ak je dom neobývaný?

Aj v takýchto prípadoch odporúčame montáž vodomeru, pretože len ten je najpresnejším meradlom spotreby vody. Bližšie informácie o jeho montáži Vám poskytneme v zákazníckom centre LVS, a.s.

dNa aké účely využívate jednoduchú schému napojenia na vodovod a kanalizáciu?

Schéma slúži na zakreslenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky do podkladov systému GIS. V prípade poruchy tak dokážeme rýchlejšie určiť bod napojenia prípojky, vhodný materiál na jej opravu a skráti sa tiež doba zásahu a odstávky vody.

dPlatí sa prenájom vodomeru?

Zatiaľ nie.

dPrečo si odberateľ nájde lístok na odpočet aj keď je doma?

Dôvodov, prečo odpočtár neodčítal vodomer môže byť viac, napr. v prípade voľne pusteného psa vo dvore majiteľa, nedostupnosti vodomernej šachty z dôvodu znečistenia a pod. Lístky na odčítanie vodomeru sa dávajú do schránky odberateľovi aj v tých prípadoch, ak je šachta umiestnená vo vnútri domu, a ten je v čase odpočtu neprístupný.

dČo robiť v prípade, že sa vodomerná šachta nachádza hlboko pod nánosom snehu, ľadu a nie je prístupná?

Vodomerná šachta musí byť pre vodárenských pracovníkov prístupná počas celého roka. A to nielen pre odpočtárov, ale aj pre prípad poruchy.

dJe možné poplatky za vodné a stočné deliť na viac faktúr, ak existujú viacerí vlastníci nehnuteľnosti (napr. ak deti zdedili dom po rodičoch)?

Zmluva na dodávku pitnej vody a/alebo na odvádzanie odpadových vôd sa uzatvára:

  • s vlastníkom pripojenej nehnuteľnosti, alebo
  • s jedným z podielových vlastníkov pripojenej nehnuteľnosti, ktorého k tomuto úkonu splnomocnia ostatní podieloví vlastníci.

Jedna nehnuteľnosť sa napája na verejný vodovod jednou vodovodnou prípojkou, prípadne na verejnú kanalizáciu jednou kanalizačnou prípojkou a uzatvára sa jeden zmluvný vzťah s jedným odberateľom. Odberateľ na základe vystavených faktúr za vodné a/alebo stočné zabezpečuje ďalšie rozúčtovanie jednotlivým užívateľom nehnuteľnosti.

Je potrebné, aby sa podieloví vlastníci dohodli, kto z nich bude poverený komunikovať s LVS, a.s. vo veci všetkých úkonov v súvislosti s dodávkou pitnej vody, prípadne s odvádzaním odpadovej vody.  Vzor tlačiva pre splnomocnenie sa nachádza na www.lvsas.sk.

dJe potrebné ohlásiť v LVS, a.s. zmenu, ak sa mení živnosť na firmu, teda na právnickú osobu, pričom sídlo zostáva na rovnakej adrese?

V prípade, ak dôjde k zmene názvu alebo formy spoločnosti (na s.r.o. alebo a.s.) alebo ak dôjde k zmene identifikácie (IČO), je povinnosť nahlásiť zmenu v LVS, a.s. V takomto prípade sa jedná o ukončenie zmluvy s odberateľom – živnostníkom a o uzatvorenie novej zmluvy s odberateľom – právnickou osobou.  

Zmenu je potrebné vykonať osobne v zákazníckom centre LVS, a.s., kde bude uzatvorená nová zmluva.