Zákaznícka zóna

Vyjadrovacia činnosť

Vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, zakreslenie trasy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z.z., § 17 odst.2, písmeno i), j) a § 18 odst.2, písmeno i), j) poskytuje LVS, a.s. Liptovský Mikuláš za odplatu vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, ktoré sa týkajú výstavby rodinných domov, sídelných celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj ku zmenám vo výrobnom procese fyzických alebo právnických osôb z hľadiska požiadaviek na zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd v termíne do 30 dní od vyžiadania.

Taktiež na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresľuje trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do jeho dokumentácie v termíne do 15 dní od vyžiadania.

Projektové dokumentácie a situácie so stručnými žiadosťami je potrebné doručiť do LVS, a.s. Liptovský Mikuláš, kde objednávateľ podpíše dohodu o cene na realizáciu požadovanej činnosti. Na základe dohody o cene bude objednávateľovi vyhotovená faktúra. Vyjadrenie k projektovej dokumentácií, resp. situácia so zakreslením sietí bude objednávateľovi odovzdaná po preukázaní sa dokladom o úhrade faktúry.

Uvedené činnosti sú fakturované podľa platného cenníka výkonov a služieb LVS,a.s.

Vyjadrenie, resp. zakreslenie bude uskutočnené na základe uzavretej dohody. Žiadateľ svojím podpisom prejavuje súhlas s obsahom dohody. Vyjadrenie je žiadateľovi vydané až po zrealizovaní platby za poskytnutý výkon.

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy havárie vodovodného potrubia na Majerskej ulici v Liptovskom Mikuláši bude vo štvrtok 25. apríla 2024 v čase od 8.00 do 14.00 hodiny krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody.
Za pochopenie ďakujeme.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.