Zákaznícka zóna

Vyjadrovacia činnosť

Vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, zakreslenie trasy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z.z., § 17 odst.2, písmeno i), j) a § 18 odst.2, písmeno i), j) poskytuje LVS, a.s. Liptovský Mikuláš za odplatu vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, ktoré sa týkajú výstavby rodinných domov, sídelných celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj ku zmenám vo výrobnom procese fyzických alebo právnických osôb z hľadiska požiadaviek na zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd v termíne do 30 dní od vyžiadania.

Taktiež na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresľuje trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do jeho dokumentácie v termíne do 15 dní od vyžiadania.

Projektové dokumentácie a situácie so stručnými žiadosťami je potrebné doručiť na LVS, a.s. Liptovský Mikuláš, kde objednávateľ podpíše dohodu o cene na realizáciu požadovanej činnosti. Na základe dohody o cene bude objednávateľovi vyhotovená faktúra. Vyjadrenie k projektovej dokumentácií, resp. situácia so zakreslením sietí bude objednávateľovi odovzdaná po preukázaní sa dokladom o úhrade faktúry.

Uvedené činnosti sú fakturované podľa platného  platného cenníka výkonov a služieb LVS,a.s.

Vyjadrenie, resp. zakreslenie bude uskutočnené na základe uzavretej dohody. Žiadateľ svojím podpisom prejavuje súhlas s obsahom dohody. Vyjadrenie je žiadateľovi vydané až po zrealizovaní platby za poskytnutý výkon.