Zákaznícka zóna

Harmonogram odpočtov

Odpočty vodomerov vykonávajú pracovníci LVS, a.s. minimálne jeden krát za rok v zmysle schváleného harmonogramu odpočtov na príslušný rok.

Je potrebné, aby odberatelia v plánovanom čase odpočtu vodomerov sprístupnili vodomerné šachty a priestory, v ktorých sa vodomer nachádza, a aby odstránili všetky prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie odpočtu vodomeru.

V prípade, ak nie je možné odčítať stav vodomeru, odpočtár zanechá zákazníkovi  kartičku na odpočet stavu. Odberateľ môže stav vodomeru nahlásiť:

V prípade, ak pracovníci LVS, a.s. v plánovanom čase odpočtu vodomerov nebudú môcť odpočítať vodomer a zákazník do 5-tich dní nenahlási stav vodomeru, v zmysle platných predpisov LVS, a.s. stanoví a vyfakturuje spotrebu priemerom, resp. odhadom.

LVS, a.s. okrem odpočtov podľa platného harmonogramu zabezpečuje v priebehu kalendárneho roka aj ďalšie odpočty, napr. kontrolne odpočty, odpočty pri zmene ceny, odpočty pri výmene vodomerov, atď.

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.