Zákaznícka zóna

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach a vyhlášky ÚRSO č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, vydal Rozhodnutie č. 0216/2017/V zo dňa 24.2.2017, ktorým určil pre regulovaný subjekt Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš na obdobie od 1.januára 2017 do 31.decembra 2021 nasledovné ceny:

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2017
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9102 1,0922
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1068 1,3282

 

Ceny vodného a stočného pre rok 2014, 2015, 2016

Ceny a tarify pre obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2015 boli schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 21.11.2013:

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2014, 2015, 2016
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9102 1,0922
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1068 1,3282

Ceny vodného a stočného pre rok 2013

Ceny a tarify pre obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 boli schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 26.11.2012:

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2013
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9102 1,0922
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1068 1,3282

Ceny vodného a stočného pre rok 2012

Ceny a tarify platné pre obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 podľa Rozhodnutia č. 0075/2012/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 1.12.2011

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2012
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9019 1,0823
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9792 1,1750
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Liptovský Mikuláš oznamuje odstávku pitnej vody dňa 17.12.2018 v obci Smrečany z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia ( celá obec )