Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Zmluvy

Zmluva na dodávku pitnej vody a zmluva na odvádzanie odpadových vôd (ďalej len „zmluva“) musí byť uzatvorená písomne. Zmluva je formulovaná v zmysle platnej legislatívy tak, aby všetkým odberateľom zaisťovala rovnaké podmienky.

Povinnou súčasťou zmluvy sú:

Súčasťou zmluvy môže byť:

  • Zmluva na odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd),
  • Dohoda o predbežných preddavkových platbách

Odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou je neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu.
Vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto zmluvou je neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Fyzické osoby – domácnosti (občania)

Podklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd:

Podklady potrebné k odhláseniu sa z odberu pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd:

Oprávnená osoba k uzatvoreniu, ukončeniu zmluvy:

  • Vlastník nehnuteľnosti
  • Zástupca oprávnený konať v mene vlastníka – na základe dohody o plnomocenstve
  • V prípade podielových vlastníkov jeden podielový vlastník určený na základe písomnej dohody medzi podielovými vlastníkmi o plnomocenstve
  • V prípade smrti odberateľa najbližší príbuzný (dedič) – týka sa len ukončenia zmluvy

Ostatní - právnicke osoby (podnikatelia)

Podklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd:

Podklady potrebné k odhláseniu sa z odberu pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd:

Oprávnená osoba k uzatvoreniu, ukončeniu zmluvy:

  • Štatutárny orgán, osoby vykonávajúce pôsobnosť štatutárneho orgánu (konatelia, spoločníci zapísaní v obchodnom registri, v ostatných registroch)
  • Zástupca oprávnený konať za právnickú osobu
  • Ak je podnikateľ fyzická osoba, koná osobne
  • V prípade smrti fyzickej osoby podnikateľa koná za neho správca dedičstva

Odberateľovi podrobné informácie k prehláseniu odberu poskytne pracovník v zákazníckom centre LVS, a.s.

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.