Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Preventívne opatrenie

Vážení zákazníci, z preventívnych dôvodov osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Povinné informovanie dotknutých osôb

Všeobecne

Prevádzkovateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36672441, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t. j. fyzických osôb jednotlivcov- nepodnikateľov) v nasledovných informačných systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“):

Hlavná činnosť

Pozn.: Prevádzkovanie vodárenskej spoločnosti je vo verejnom záujme.

Bežné prevádzkové činnosti

Pozn.: Zabezpečenie bežných prevádzkových činností vodárenskej spoločnosti, ktoré umožňujú plniť úlohy vo verejnom záujme.

Ostatné platené služby

Pozn.: Ostatné platené služby vodárenskej spoločnosti.

Bezpečnostná politika:

Pozn.: Opatrenia týkajúce sa bezpečnosti prostredia, v ktorom vodárenská spoločnosť spracúva osobné údaje.

Hospodárska mobilizácia:

Pozn.: Špecifický IS.

Ostatné:

Vo väčšine IS prevádzkovateľ spracúva osobné údaje jednotlivcov na základe:

- platných právnych predpisov (platí, že neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany jednotlivca, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajov) alebo

- v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov (platí, že neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany jednotlivca, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajov - nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah).

Avšak prevádzkovateľ má aj IS, v ktorých spracúva osobné údaje jednotlivcov na základe vlastného oprávneného záujmu (IS kamery - oprávnený záujem prevádzkovateľa ochraňovať majetok a predchádzať kriminalite, IS preukazy zamestnancov - oprávnený záujem prevádzkovateľ zabezpečiť identifikáciu svojich zamestnancov vstupujúcich pri plnení pracovných povinností na súkromné pozemky, ako aj ochrana majetku a predchádzanie podvodom v nadväznosti na platný zákon o DPH, IS kontaktné osoby externých subjektov - pri vzájomnom plnení v rámci zmluvných vzťahov je nevyhnutná komunikácia zúčastnených strán). V poslednom rade má prevádzkovateľ aj IS, v ktorých sa na spracúvanie osobných údajov jednotlivcov vyžaduje súhlas (IS dobrovoľné aktivity - vyžaduje sa výslovný súhlas, IS iné podnety - konkludentný súhlas. Platí, že po odvolaní súhlasu sa osobné údaje okamžite zlikvidujú bezpečným spôsobom).

Účelom spracúvania osobných údajov je splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, plnenie uzavretých zmlúv, sledovanie svojho oprávneného záujmu a spracúvanie na účel uvedený v súhlase, záleží o aký IS ide. Avšak vždy prevádzkovateľ dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov:

 • Zásadu zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
 • Zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto spôsobom.
 • Zásadu minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov.
 • Zásadu správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.
 • Zásadu minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; (výnimka ak ide o privilegované účely: osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z.).
 • Zásadu integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom/zničením  osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 • Zásadu zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.

Osobné údaje jednotlivcov prevádzkovateľ likviduje v súlade s osobitným predpisom: zákonom o archívoch a registratúrach a podľa platného registratúrneho plánu. Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov sa likvidujú/vymazávajú po splnení účelu ich spracúvania, a to bez zbytočného odkladu.
Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorej kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle. V niektorých IS pomáhajú prevádzkovateľovi pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovatelia (najmä v IS mzdy a personalistika vrátane predzmluvných vzťahov - pri spracovateľskej činnosti BOZP a PO, v IS GPS - pri spracovateľskej činnosti monitorovanie). Inak prevádzkovateľ osobné údaje jednotlivcov poskytuje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, kontrolným orgánom) alebo samotným dotknutým osobám (pri realizácii práv dotknutých osôb), vlastným oprávneným osobám (t. j. osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti). Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňuje.

K spomenutej realizácii práv dotknutých osôb je nevyhnutné uviesť, že dotknuté osoby (jednotlivci) majú:

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- vydať dotknutej osobe potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

- poskytnúť informácie podľa GDPR/§ 21 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov,

- umožniť prístup k osobných údajom - kópie osobných údajov (je na posúdení samotného prevádzkovateľa v akej štrukturalizovanej forme poskytne osobné údaje, hlavne nech je forma čitateľná, a zároveň musí prevádzkovateľ chrániť práva iných fyzických osôb, napr. kópia listiny, ale údaje iných fyzických osôb musí prevádzkovateľ anonymizovať).

Pozn.: V prípade, ak dotknutá osoba (jednotlivec) požaduje zaslanie kópie jej údajov elektronicky, prevádzkovateľ jej informácie poskytne elektronicky, pokiaľ si dotknutá osoba nestanovila iný spôsob poskytnutia.

 • Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

- na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

- v prípade, ak na základe vlastnej činnosti zistí nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, vyrozumieť o tom dotknutú osobu a zároveň ju vyzvať, aby v stanovenej primeranej lehote poskytla správne osobné údaje.

 • Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- na žiadosť dotknutej osoby zlikvidovať/vymazať osobné údaje v určitých prípadoch (najmä odvolanie súhlasu, uplynutie doby súhlasu, nezákonné spracúvanie, osobné údaje nemali byť ani získané).

 • Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- na žiadosť dotknutej osoby obmedziť spracúvanie osobných údajov (najmä prípady, keď si jednotlivec myslí, že jeho osobné údaje, ktoré o ňom prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné a na čas do zjednania nápravy, využije toto právo, alebo keď si myslí, že jeho osobné údaje prevádzkovateľ už nepotrebujeme využívať- skončil účel spracúvania, alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku).

 • Právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- prehodnotiť konkrétny prípad, situáciu, v ktorej sa jednotlivec ocitol a na základe nej tvrdí, že jeho oprávnený záujem na ochrane osobných údajov prevažuje nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa. V prípade, ak tomu tak je, prevádzkovateľ nebude jeho osobné údaje ďalej spracúvať. 

 • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- preniesť v čitateľnej forme osobné údaje na základe žiadosti jednotlivca inému prevádzkovateľovi (právo možno uplatniť len ak ide o automatizované spracúvanie na základe súhlasu alebo zmluvy).

 • Právo podať návrh na začatie konania

- ak sa jednotlivec domnieva, že prevádzkovateľ osobné údaje spracúva nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (bližšie kontaktné údaje sú zverejnené na webovom sídle úradu).

Pozn.: V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Pozn.: Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Žiadosti pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:

 • v listinnej forme na sídlo spoločnosti (prevádzkovateľa),
 • v elektronickej forme na mail osobne_udaje@lvsas.sk
 • avšak z dôvodu, aby elektronické žiadosti neskončili ako SPAM, odporúčame využiť formulár

 

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí v Liptovskej Ondrašovej bude odstavená dodávka pitnej vody na uliciach Pod Dielom, Hony a Role v čase od 8:00 hod. do odstránenia poruchy. Za pochopenie Vám ďakujeme.