Zákaznícka zóna

Povinné informovanie dotknutých osôb

Prevádzkovateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36672441, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš (ďalej len „prevádzkovateľ“)
Kontakt na zodpovednú osobu: osobne_udaje@lvsas.sk
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t. j. fyzických osôb) v nasledovných informačných systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“):

Hlavná činnosť:

Prevádzkové činnosti:

Ostatné platené služby:

Bezpečnostná politika:

Hospodárska mobilizácia:

Ostatné:

Pandémia:

 • IS COVID
  Poznámka: Opatrenia prevádzkovateľa zavedené na základe platnej legislatívy alebo z vlastnej iniciatívy v boji proti šíreniu COVIDu-19.

Elektronizácia a zefektívnenie procesov pre odberateľov a producentov:

Ochrana osobných údajov:

Vo vyššie uvedených IS prebiehajú spracovateľské činnosti s osobnými údajmi fyzických osôb (dotknutých osôb) na stanovený/určený účel (bližšie v informovaní k jednotlivým IS/spracovateľským činnostiam -  potrebné kliknúť na vyhľadaný link IS).

Vo väčšine IS/spracovateľských činností  prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb na základe:

- platných právnych predpisov (platí, že neposkytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi zo strany fyzickej osoby ako dotknutej osoby, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajov - nie je možné splniť zákonnú povinnosť) alebo
- v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov (platí, že neposkytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi zo strany fyzickej osoby ako dotknutej osoby, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajov - nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah).
     Avšak prevádzkovateľ má aj IS/spracovateľské činnosti, v ktorých spracúva osobné údaje fyzických osôb ako dotknutých osôb na základe vlastného oprávneného záujmu (napr. IS kamery - oprávnený záujem prevádzkovateľa ochraňovať majetok a predchádzať kriminalite, IS preukazy zamestnancov - oprávnený záujem prevádzkovateľ zabezpečiť identifikáciu svojich zamestnancov vstupujúcich pri plnení pracovných povinností na súkromné pozemky).
      V poslednom rade má prevádzkovateľ aj IS/ spracovateľské činnosti, v ktorých sa na spracúvanie osobných údajov fyzických osôb ako dotknutých osôb vyžaduje ich preukázateľný súhlas (napr. IS dobrovoľné aktivity - vyžaduje sa súhlas, IS iné podnety - konkludentný súhlas. Platí, že po odvolaní súhlasu sa osobné údaje okamžite prestanú spracúvať na daný účel a následne sa zlikvidujú bezpečným spôsobom).
  Účelom spracúvania osobných údajov je splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, plnenie uzavretých zmlúv, sledovanie svojho oprávneného záujmu a spracúvanie na účel uvedený v súhlase, záleží o aký IS/spracovateľskú činnosť ide (bližšie v informovaní k jednotlivým IS/spracovateľským činnostiam -  potrebné kliknúť na vyhľadaný link).

Prevádzkovateľ dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov:

 • Zásadu zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
 • Zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto spôsobom.
 • Zásadu minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov.
 • Zásadu správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.
 • Zásadu minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; (výnimka ak ide o privilegované účely: osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z.)
 • Zásadu integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom/zničením  osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 • Zásadu zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.

Osobné údaje fyzických osôb ako dotknutých osôb prevádzkovateľ likviduje v súlade s osobitným predpisom: zákonom o archívoch a registratúrach a podľa platného registratúrneho plánu (likvidácia bezpečným spôsobom po uplynutí úložnej doby). Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov sa bezpečne likvidujú/vymazávajú po splnení účelu ich spracúvania, a to bez zbytočného odkladu.
     Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorej kontaktné údaje sú uvedené na jeho webovom sídle. Osobné údaje v podmienkach prevádzkovateľa spracúvajú oprávnené osoby (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, prípadne absolventi na praxi, členovia orgánov spoločnosti - všetci sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti). Pri niektorých IS/spracovateľských činnostiach sa na spracúvaní osobných údajov podieľajú aj sprostredkovatelia, teda externé subjekty spracúvajúce osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napr. v agende BOZP a PO, pri využívaní GPS, pri využívaní softvérových riešení).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:

- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány, inštitúcie),
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom),
- oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti),
- sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (podľa aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj tretím stranám, ktoré nie sú považované za príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone dozoru, príslušné inšpektoráty práce pri kontrole, príslušné daňové úrady pri kontrole, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány, orgány činné v trestnom konaní).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov svoje práva, konkrétne:

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  - na žiadosť dotknutej osoby vydať potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  - na žiadosť umožniť dotknutej osobe prístup k jej osobných údajom a poskytnúť informácie podľa čl. 15 GDPR/§ 21 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov,
  - na žiadosť dotknutej osoby poskytnúť kópie osobných údajov (je na posúdení samotného prevádzkovateľa v akej štrukturalizovanej forme poskytne osobné údaje, hlavne nech je forma čitateľná, a zároveň musí prevádzkovateľ chrániť práva iných fyzických osôb, napr. kópia listiny, ale údaje iných fyzických osôb musí prevádzkovateľ anonymizovať).
  Poznámka: V prípade, ak dotknutá osoba (jednotlivec) požaduje zaslanie kópie jej údajov elektronicky, prevádzkovateľ jej informácie poskytne elektronicky, pokiaľ si dotknutá osoba nestanovila iný spôsob poskytnutia.

   
 • Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  - na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  - na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  - v prípade, ak na základe vlastnej činnosti zistí nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, vyrozumieť o tom dotknutú osobu a zároveň ju vyzvať, aby v stanovenej primeranej lehote poskytla správne osobné údaje.
 • Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  - na žiadosť dotknutej osoby zlikvidovať/vymazať osobné údaje v určitých prípadoch:
 • osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolala súhlas so spracúvaním,
 • dotknutá osoba využila právo namietať a prevádzkovateľ mu vyhovel,
 • osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú nezákonne,
 • ide o právnu povinnosť prevádzkovateľa vymazať údaje.
  Poznámka: Čl. 17 v ods. 3 GDPR upravuje výnimky z tohto práva.
   
 • Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  - na žiadosť dotknutej osoby obmedziť spracúvanie osobných údajov v určitých prípadoch:
 • ak dotknutá osoba u prevádzkovateľa napadla správnosť osobných údajov,
 • ak spracúvanie, ktoré prevádzkovateľ vykonáva je protizákonné a namiesto vymazania žiada dotknutá osoba obmedzenie ich použitia,
 • ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak dotknutá osoba využila právo namietať a osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem.
  Poznámka: Spracúvanie je obmedzené po určitú nevyhnutnú dobu, ktorá závisí od konkrétnej situácie, napr. kým prevádzkovateľ neoverí správnosť. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
   
 • Právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  - prehodnotiť na žiadosť konkrétny prípad, situáciu, v ktorej sa dotknutá osoba ocitla a na základe nej tvrdí, že jej oprávnený záujem na ochrane osobných údajov prevažuje nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa. V prípade, ak tomu tak je, prevádzkovateľ nebude jeho osobné údaje ďalej spracúvať.
  Poznámka: Najčastejšie sa toto právo uplatňuje pri spracúvaní osobných údajov na účely priameho marketingu.
   
 • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  - umožniť dotknutej osobe na jej žiadosť získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tiež na žiadosť dotknutej osoby preniesť v čitateľnej forme osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné (právo možno úspešne uplatniť len ak ide o automatizované spracúvanie na základe súhlasu alebo zmluvy; požadované osobné údaje sa týkajú dotknutej osoby a malo by ísť o údaje, ktoré táto osoba poskytla; uplatňovanie tohto práva by nemalo mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody tretích strán).

Žiadosti si dotknuté osoby môžu uplatňovať:

 • v listinnej forme na sídlo spoločnosti (prevádzkovateľa),
 • v elektronickej forme na mail osobne_udaje@lvsas.sk,
 • avšak z dôvodu, aby elektronické žiadosti neskončili ako SPAM, odporúčame využiť formulár.

Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť/námietka. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.
Poznámka: Vzory žiadostí, ktoré môžu dotknuté osoby použiť, sú dostupné aj na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

       - Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie prevádzkovateľ neuskutočňuje.
       - V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
       - Právo odvolať svoj súhlas a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
            - ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, a to ešte pred uplynutím  doby, na ktorú bol daný. Prevádzkovateľ po odvolaní súhlasu okamžite prestane spracúvať osobné údaje na daný účel a následne ich bezpečne  zlikviduje.
Poznámka: Odvolať súhlas by dotknuté osoby mali vedieť rovnako ľahko ako ho udelili.

 • Právo podať návrh na začatie konania:

- ak sa fyzická osoba domnieva, že prevádzkovateľ osobné údaje spracúva nezákonne, resp. nevyhovel jej žiadosti/námietke, prípadne vôbec neodpovedal v zákonnej lehote, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (bližšie kontaktné údaje sú zverejnené na webovom sídle úradu).
Poznámka: Vzor návrhu, ktorý môžu dotknuté osoby použiť, je dostupný aj na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.