Zákaznícka zóna

Informovanie

Informovanie dotknutej osoby (čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - GDPR)

Prevádzkovateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 672 441, so sídlom Revolučná 595, Liptovský Mikuláš 031 05 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: osobne_udaje@lvsas.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov - uchádzačov/záujemcov o zamestnanie) v Informačnom systéme osobných údajov s názvom „IS Mzdy a personalistika vrátane predzmluvných vzťahov“, a to v rámci spracovateľskej činnosti:

1.

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

agenda uchádzačov (predzmluvných vzťahov)

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (§ 41)

 

úspešní uchádzači o zamestnanie

-bežné osobné údaje (hlavne identifikačné osobné údaje, kontaktné údaje, bydlisko, dátum narodenia)

-životopis/ údaje v životopise

-motivačný list/ údaje v motivačnom liste

-nie je vylúčená ani osobitná kategória osobných údajov (ak ju pripúšťa § 41- zdravotná a psychická spôsobilosť)

-nie je vylúčené ani spracúvanie údajov o vine za spáchaný trestný čin (ak to pripúšťa § 41- údaje o bezúhonnosti)

 

Prevádzkovateľ spracúva uvedené kategórie osobných údajov a uchováva ich počas plynutia úložnej doby určenej v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a platného registratúrneho plánu (interného predpisu schváleného príslušným archívom), ak ich obsahujú registratúrne záznamy. Tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.

Predzmluvné vzťahy

(1) Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

(2) Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.

(3) Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého.

(4) Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

(5) Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

(6) Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie:

 1. o tehotenstve,
 2. o rodinných pomeroch,
 3. o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,
 4. o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

(7) Fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa ak ide o mladistvého.

(8) Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu (§ 13 ods. 1 a 2 Zákonníka práce).

2.

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb

Databáza/evidencia uchádzačov/záujemcov o zamestnanie

súhlas

neúspešní uchádzači/záujemcovia o zamestnanie


V prípade neúspešných uchádzačov v rámci výberového konania:

 • prevádzkovateľ im vráti písomnosti (životopis, motivačný list, prípadne iné doručené dokumenty), alebo
 • prevádzkovateľ bezpečne vymaže ich údaje/súbory (životopis, motivačný list, prípadne iné doručené dokumenty), alebo
 • prevádzkovateľ na základe súhlasu neúspešného uchádzača tohto zaradí do databázy/evidencie uchádzačov/záujemcov o zamestnanie a ďalej spracúva jeho životopis a motivačný list. Databáza/evidencia sa vedie formou spisov (po dobu 2 rokov). Konkrétny súhlas určí bližšie podmienky spracúvania osobných údajov.

3.

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb
Databáza/evidencia uchádzačov/záujemcov o zamestnanie súhlas záujemcovia o zamestnanie, ktorí posielajú prevádzkovateľovi doklady bez vyzvania

V prípade záujemcov o zamestnanie, ktorí posielajú prevádzkovateľovi doklady bez vyzvania (nie je vyhlásené výberové konanie na voľné pracovné miesto):

- prevádzkovateľ im vráti písomnosti (životopis, motivačný list, prípadne iné doručené dokumenty), alebo

- prevádzkovateľ bezpečne vymaže ich údaje/súbory (životopis, motivačný list, prípadne iné doručené dokumenty), alebo

- prevádzkovateľ na základe súhlasu záujemcu tohto zaradí do databázy/evidencie uchádzačov/záujemcov o zamestnanie a ďalej spracúva jeho životopis a motivačný list. Databáza/evidencia sa vedie formou spisov (po dobu 2 rokov). Konkrétny súhlas určí bližšie podmienky spracúvania osobných údajov.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch platí:

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú tretie strany, ktorým sa údaje poskytujú na základe platných právnych predpisov, samotné dotknuté osoby (uchádzači/záujemcovia o zamestnanie, ktorých sa osobné údaje týkajú), oprávnené osoby prevádzkovateľa, alebo sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak má prevádzkovateľ na takúto agendu povereného sprostredkovateľa (toho času prevádzkovateľ nemá na takúto agendu sprostredkovateľa).

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.

V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby (Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o spracúvaní jej osobných údajov, na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej spracúva prevádzkovateľ, ako aj na informovanie o spracúvaní. Osobné údaje budú dotknutej osobe poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia.),
 • právo na opravu osobných údajov (Ak si dotknutá osoba myslí, že osobné údaje, ktoré o nej spracúva prevádzkovateľ sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má právo žiadať, aby prevádzkovateľ tieto údaje upravil, aktualizoval alebo doplnil.),
 • právo na výmaz osobných údajov (Dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napr. v prípade, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie účelu spracúvania, alebo už mali byť vymazané. Prevádzkovateľ posúdi žiadosť dotknutej osoby o vymazanie z pohľadu všetkých relevantných okolností. Môže mať totiž určité právne povinnosti a nebudeme môcť žiadosti vyhovieť.),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Dotknutá osoba môže požiadať, aby prevádzkovateľ prestal používať jej osobné údaje. Hlavne ak ide o prípad, keď si dotknutá osoba myslí, že osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné - do vykonania nápravy.),
 • právo odvolať súhlas (Pre osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom na základe súhlasu platí, že súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Odvolať súhlas môže dotknutá osoba elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, na adresu sídla prevádzkovateľa alebo osobne u prevádzkovateľa.).

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).

 

____________________________________________

Dátum, titul, meno, priezvisko, podpis dotknutej osoby

Poruchy a odstávky

Odstávka

Z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí bude v časti obce Liptovská Anna dňa 23.7.2024 (utorok) v čase od 8:00 do odstránenia poruchy krátkodobo regulovaná resp. odstavená dodávka pitnej vody.

Za pochopenie ďakuje.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.