Zákaznícka zóna

Upozornenie

Upozornenie pre všetkých uchádzačov/záujemcov o zamestnanie

Prevádzkovateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, IČO: 36672441, týmto upozorňuje všetkých uchádzačov/záujemcov o zamestnanie, aby k svojej žiadosti priložili len požadované prílohy s požadovanými údajmi (záložka "Vzory").

Pokiaľ majú uchádzači/záujemcovia o zamestnanie záujem o zaradenie do databázy/evidencie  a ďalšie spracúvanie ich osobných údajov, prevádzkovateľ odporúča v žiadosti uviesť aj súhlas so spracúvaním osobných údajov v znení:

Zároveň dávam prevádzkovateľovi súhlas na zaradenie do databázy/evidencie uchádzačov/záujemcov o zamestnanie a spracúvanie mojich osobných údajov v tejto databáze/evidencii v rozsahu:

 • životopis/ údaje zo životopisu,
 • motivačný list/ údaje z motivačného listu,

a to za účelom aktívneho vedenia databázy/evidencie. Výhodou zaradenia do databázy/evidencie je, že v prípade, keď bude vyhlásené výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta, prevádzkovateľ bude informovať o tejto skutočnosti vhodných uchádzačov/záujemcov o zamestnanie.

Súhlas dávam na 2 roky, následne musia byť údaje bezpečne zlikvidované.
Tiež potvrdzujem, že pred podpisom tejto žiadosti som si prečítal „Informovanie dotknutej osoby“ zverejnené na webovom sídle v záložke Informovanie.


Z pohľadu ochrany osobných údajov „Žiadosť o prijatie do zamestnania“ by mala obsahovať:

 • meno, priezvisko, titul,
 • kontaktné údaje (mail, tel. číslo, adresa),
 • obsadzované pracovné miesto,
 • podpis.

Z pohľadu ochrany osobných údajov „Motivačný list“ by mal obsahovať:

 • meno, priezvisko, titul,
 • kontaktné údaje (mail, tel. číslo, adresa),
 • čo podnietilo záujem o konkrétnu prácu,
 • podpis.

Z pohľadu ochrany osobných údajov „Životopis“ by mal obsahovať:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,
 • kontaktné údaje (mail, tel. číslo, adresa),
 • dátum a miesto narodenia,
 • štátna príslušnosť, štátne občianstvo,
 • trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,
 • údaje o vzdelaní a praxi,
 • údaje o potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,
 • údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov,
 • údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,
 • podpis.

Rozhodne v agende uchádzačov/záujemcov o zamestnanie sa nespracúvajú:

 • fotky,
 • fotokópie, úradne overené fotokópie, resp. originály, dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • fotokópie občianskych preukazov, zdravotných preukazov, vodičských preukazov,
 • fotokópie, úradne overené fotokópie, resp. originály, rozhodnutí o priznaných dôchodkoch,
 • fotokópie, úradne overené fotokópie, resp. originály, iných dokladov týkajúcich sa uchádzača/záujemcu o zamestnanie alebo jeho rodinných príslušníkov,
 • fotokópie, úradne overené fotokópie, resp. originály, iných dokladov, ktoré prevádzkovateľ ako zamestnávateľ nemôže podľa § 41 Zákonníka práce požadovať v predzmluvných vzťahoch od uchádzača/záujemcu o zamestnanie (napr. výpisy a odpisy z registra trestov, zdravotný a psychologický posudok).

V prípade, že ich uchádzač/záujemca o zamestnanie pošle, tieto zamestnávateľ zlikviduje bezpečným spôsobom (fyzická likvidácia, vymazanie), avšak originál dokladov, resp. úradne overené fotokópie, a fotky zamestnávateľ vráti uchádzačovi.

 

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.