Zákaznícka zóna

Faktúry

Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva podľa platného harmonogramu odpočtov na základe odpočtu z vodomeru  alebo podľa platných smerných čísel spotreby vody (paušál).
Po odkontrolovaní faktúr ich dodávateľ odošle odberateľovi, najneskôr v termíne do 15 dní od dátumu vystavenia faktúry.
Faktúra za vodné a stočné je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia (pri pochybnostiach sa predpokladá, že faktúra bola doručená tretí deň po odoslaní).

V prípade nezaplatenia faktúry za vodné alebo stočné v lehote splatnosti, dodávateľ zasiela odberateľom výzvu na zaplatenie dlžnej sumy (pokus o zmier). V prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti, môže dodávateľ pristúpiť k prerušeniu dodávky vody alebo k upchatiu kanalizačnej prípojky, ktoré odberateľovi oznámi v lehote najmenej 3 dni vopred.
Náklady spojené s prerušením a obnovením dodávky vody alebo s upchatím a odstránením upchatia v dôsledku neplatenia faktúr hradí odberateľ podľa platného cenníka výkonov a služieb LVS, a.s.

Faktúry a prvé upomienky (pokus o zmier) sú odberateľom zasielané obyčajnou poštou na adresu odberateľa uvedenú v zmluve. Druhé upomienky, oznámenia o prerušení dodávky pitnej vody sú odberateľom zasielané doporučenou poštou. Predžalobné výzvy sú odberateľom zasielané doporučenou poštou do vlastných rúk.

Faktúry je možné odberateľom zasielať aj elektronickou poštou. Odberateľ si môže túto službu aktivovať vyplnením formulára Elektronická faktúra, osobne v zákazníckom centre LVS, a.s. alebo môže o jej aktiváciu požiadať písomne.

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.