Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Faktúry

Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva podľa platného harmonogramu odpočtov na základe odpočtu z vodomeru  alebo podľa platných smerných čísel spotreby vody (paušál).
Po odkontrolovaní faktúr ich dodávateľ odošle odberateľovi, najneskôr v termíne do 15 dní od dátumu vystavenia faktúry.
Faktúra za vodné a stočné je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia (pri pochybnostiach sa predpokladá, že faktúra bola doručená tretí deň po odoslaní).

V prípade nezaplatenia faktúry za vodné alebo stočné v lehote splatnosti, dodávateľ zasiela odberateľom výzvu na zaplatenie dlžnej sumy (pokus o zmier). V prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti, môže dodávateľ pristúpiť k prerušeniu dodávky vody alebo k upchatiu kanalizačnej prípojky, ktoré odberateľovi oznámi v lehote najmenej 3 dni vopred.
Náklady spojené s prerušením a obnovením dodávky vody alebo s upchatím a odstránením upchatia v dôsledku neplatenia faktúr hradí odberateľ podľa platného cenníka výkonov a služieb LVS, a.s.

Faktúry a prvé upomienky (pokus o zmier) sú odberateľom zasielané obyčajnou poštou na adresu odberateľa uvedenú v zmluve. Druhé upomienky, oznámenia o prerušení dodávky pitnej vody sú odberateľom zasielané doporučenou poštou. 

Faktúry je možné odberateľom zasielať aj elektronickou poštou. Odberateľ si môže túto službu aktivovať vyplnením formulára Elektronická faktúra, osobne v zákazníckom centre LVS, a.s. alebo môže o jej aktiváciu požiadať písomne.

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude vo štvrtok 23. septembra 2021 v mestskej časti Okoličné odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 10.30 hodiny.
● ● ●
Pre rekonštrukciu vodovodného potrubia bude v sobotu 25. septembra 2021 v Okoličnom prerušená dodávka pitnej vody od 8.00 do 21.00 hodiny. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami na križovatkách ulíc: Okoličianskej a Smrečianskej, Sihotskej a Mierovej. Počas odstávky bude jazdiť aj pojazdná cisterna s pitnou vodou.
Ďakujeme za pochopenie.