Zákaznícka zóna

Faktúry

Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva podľa platného harmonogramu odpočtov na základe odpočtu z vodomeru  alebo podľa platných smerných čísel spotreby vody (paušál).
Po odkontrolovaní faktúr ich dodávateľ odošle odberateľovi, najneskôr v termíne do 15 dní od dátumu vystavenia faktúry.
Faktúra za vodné a stočné je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia (pri pochybnostiach sa predpokladá, že faktúra bola doručená tretí deň po odoslaní).

V prípade nezaplatenia faktúry za vodné alebo stočné v lehote splatnosti, dodávateľ zasiela odberateľom výzvu na zaplatenie dlžnej sumy (pokus o zmier). V prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti, môže dodávateľ pristúpiť k prerušeniu dodávky vody alebo k upchatiu kanalizačnej prípojky, ktoré odberateľovi oznámi v lehote najmenej 3 dni vopred.
Náklady spojené s prerušením a obnovením dodávky vody alebo s upchatím a odstránením upchatia v dôsledku neplatenia faktúr hradí odberateľ podľa platného cenníka výkonov a služieb LVS, a.s.

Faktúry a prvé upomienky (pokus o zmier) sú odberateľom zasielané obyčajnou poštou na adresu odberateľa uvedenú v zmluve. Druhé upomienky, oznámenia o prerušení dodávky pitnej vody sú odberateľom zasielané doporučenou poštou. 

Faktúry je možné odberateľom zasielať aj elektronickou poštou. Odberateľ si môže túto službu aktivovať vyplnením formulára Elektronická faktúra, osobne v zákazníckom centre LVS, a.s. alebo môže o jej aktiváciu požiadať písomne.

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy havárie vodovodného potrubia na Majerskej ulici v Liptovskom Mikuláši bude vo štvrtok 25. apríla 2024 v čase od 8.00 do 14.00 hodiny krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody.
Za pochopenie ďakujeme.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.