Zákaznícka zóna

Dodávka vody

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečuje dodávku pitnej vody pre obyvateľstvo a ostatných odberateľov v okrese Liptovský Mikuláš a celkom zásobuje 92,6 % obyvateľov okresu.

Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejný vodovod

Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody uzatvorenej s prevádzkovateľom. Obdobne to platí aj o pripojení na verejnú kanalizáciu.

Vlastník verejného vodovodu uzatvorí zmluvu, ak:

  1. žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejný vodovod vrátane technických podmienok na umiestnenie meradla a
  2. kapacita verejného vodovodu to umožňuje.

Vlastník verejného vodovodu, resp. prevádzkovateľ verejného vodovodu môže odmietnuť pripojenie na verejný vodovod, ak žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod nesplní technické podmienky pripojenia na verejný vodovod určené prevádzkovateľom.

Ak má žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ požiadavky na čas dodávky vody, množstvo, tlak alebo odlišnú kvalitu vody, ktoré presahujú možnosti dodávky vody verejným vodovodom, vlastník verejného vodovodu môže odmietnuť splnenie týchto požiadaviek. Ak to technické podmienky verejného vodovodu umožňujú, so súhlasom vlastníka verejného vodovodu si žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ môže splnenie týchto požiadaviek zabezpečiť vlastnými zariadeniami na vlastné náklady po odsúhlasení potrebných úprav prevádzkovateľom.

Nehnuteľnosť alebo objekt možno pripojiť na verejný vodovod jednou vodovodnou prípojkou. S písomným súhlasom prevádzkovateľa verejného vodovodu možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu prípojku pre viac nehnuteľností, prípadne viac vodovodných prípojok pre jednu nehnuteľnosť alebo objekt.

Nehnuteľnosť možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy verejnej kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac nehnuteľností alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť.

Technické podmienky

Vodovodné prípojky sa navrhujú a budujú v súčinnosti s prevádzkovateľom verejného vodovodu.

Vodovodná prípojka nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu.

Odporúčané ochranné pásmo prípojky je 2 m od osi potrubia na obidve strany. Ochranné pásmo prípojky by malo byť prístupné a nemalo by byť zastavané v záujme údržby, resp. potreby opravy prípojky pri prípadnej poruche.

Vodovodná prípojka sa navrhuje až po hlavný uzáver z jedného druhu materiálu a jednej menovitej svetlosti. Ak sa prípojka navrhuje aj pre odber požiarnej vody, určí sa priemer prípojky s ohľadom na túto potrebu.

Ako materiál pre vodovodné prípojky sa používa:

  • u profilov do 50 mm (vrátane) sa prednostne používajú plasty (PE),
  • u profilov 80 mm a viac sa prednostne navrhuje potrubie z tvárnej liatiny.

Pri použití plastových potrubí vyrábaných vo väčších dĺžkach sa prípojky zhotovujú spravidla z jedného kusa rúry.

Trasa prípojky je kolmá na potrubie, na ktoré sa prípojka napája, trasa musí byť priama, čo najkratšia a bez smerových lomov.

Pri prestupe potrubia prípojky cez múr základov alebo v iných odôvodnených prípadoch sa vkladá potrubie prípojky do chráničky, pričom je potrebné priestor medzi chráničkou a potrubím prípojky zatesniť vodonepriepustným tesniacim materiálom (tmelom a pod.) tak, aby bola zabezpečená odolnosť objektu proti spodnej vode.

Ak je potrubie pri vstupe do budovy nižšie ako úroveň podlahy suterénu, investor je povinný zriadiť vodovodnú montážnu šachtu. Montážna šachta je podzemný objekt slúžiaci na umožnenie prístupu k potrubiu v mieste jeho vstupu do budovy, ak leží potrubie pod úrovňou dlážky.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.