Zákaznícka zóna

Kanalizačná prípojka

Postup obstarávateľa a LVS, a.s. pri budovaní, resp. zrušení kanalizačnej prípojky

Obstarávateľ (môže byť len vlastník pripájanej nehnuteľnosti, výnimočne aj iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti, výnimočne môže byť obstarávateľom aj iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má poverenie alebo mandátnu zmluvu oprávňujúcu zastupovať vlastníka nehnuteľnosti) si vyžiada v zákazníckom centre LVS, a.s., alebo si stiahne zo stránky www.lvsas.sk "Postup obstarávateľa a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie" a ďalšie tlačívá a formuláre potrebné k zriadeniu resp. zrušeniu kanalizačnej prípojky.

Zásady, postup a technické podklady pre zriaďovanie kanalizačných prípojok napájaných na verejnú kanalizáciu realizovanú z fondov EÚ (technické možnosti napojenia uvedené v grafickej časti môžu byť použité pre napojenie nehnuteľnosti na akúkoľvek verejnú kanalizáciu v správe LVS, a.s.)

Zriadenie kanalizačnej prípojky

Čo zobrať so sebou?

Zrušenie kanalizačnej prípojky

Vykonáva sa na základe objednávky odberateľa - producenta na jeho náklady vyplnením a odovzdaním tlačiva odhláška odvádzania odpadovej vody. Zrušenie kanalizačnej prípojky musí byť vykonané odpojením v mieste napojenia na potrubie verejnej kanalizácie. Môžu ho vykonať iba pracovníci vlastníka verejnej kanalizácie, t.j. LVS, a.s..

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 6.10.2020 v obci Malatíny odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 12:00.