Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Odvádzanie odpadových vôd a ČOV

Vymedzenie základných pojmov v zmysle Zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení Zák. č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka

Verejnou kanalizáciou je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.

Producentom odpadových vôd je ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie a má na tento účel uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu až po zaústenie do verejnej kanalizácie.

Samostatná kanalizačná prípojka je drobnou stavbou podľa § 139b, bod 8c) stavebného zákona a podlieha ohláseniu stavebného úradu.

Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, pokiaľ spĺňa podmienky uvedené v § 48, ods. 1.) písm. l) Zák. č. 184/2002 Z. z. o vodách:

  • slúži na vypúšťanie odpadových vôd z priemyselných stavieb a poľnohospodárskych stavieb,
  • slúži na odvádzanie odpadových vôd z areálu alebo skupiny stavieb, ak to vyžaduje samostatnú stokovú sieť,
  • slúži na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ktorá vyžaduje ich predchádzajúce čistenie,
  • je dlhšia ako 100 m a má vnútorný priemer väčší ako 20 cm.

Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Prevádzkovateľ stanoví miesto pripojenia kanalizačnej prípojky a prípadne umiestnenie meradla množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Meradlo vybuduje na vlastné náklady producent odpadových vôd. Opravy a údržbu meradla je povinný vykonávať vlastník meradla na svoje náklady.

Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:

  • odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie,
  • zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo ku zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,
  • zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

Producent platí prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Stočné sa stanoví na základe:

  • nameraného množstva vody v m3 dodanej odberateľovi, ktoré vypustí v tomto množstve kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie, s pripočítaním množstva vody získanej z iných vlastných zdrojov vody napojenej na kanalizačnú prípojku,
  • nemeraného množstva vody v m3 dodanej odberateľovi, ktoré vypustí v tomto množstve kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie, stanoveného výpočtom podľa smerných čísiel v zmysle vyhlášky ministerstva, s pripočítaním množstva vody získanej z iných vlastných zdrojov vody napojených na kanalizačnú prípojku,
  • množstva odvedených vôd v m3 z povrchového odtoku kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie, ktoré nie je merané producentom, vypočítaného spôsobom stanoveným vyhláškou MŽP SR č. 397/2003 Z. z.

Všeobecné podmienky pripojenia sa na kanalizáciu

Nehnuteľnosť možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy verejnej kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac nehnuteľností alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť.

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.