Zákaznícka zóna

Iné služby

V rámci služieb naša vodárenská spoločnosť poskytuje:

 • prevádzkovanie súkromných a obecných kanalizácií
 • prevádzkovanie súkromných a obecných vodovodov
 • vypracovanie projektovej dokumentácie vodovodnej a kanalizačnej prípojky
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
 • čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
 • vykonávanie technických prehliadok potrubí
 • vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
 • meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
 • vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
 • vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu
 • stavebnomontážnu činnosť
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • výkon činnosti stavebného dozoru

Prevádzka súkromných a obecných vodovodov a kanalizácií

LVS, a.s. ako právnická osoba oprávnená na prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií s oprávnením najvyššieho stupňa, ponúka prevádzkovanie súkromných a obecných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Jedná sa o vodovody, ktoré majú charakter hromadného zásobovania pitnou vodou a o kanalizácie a ČOV, ktoré majú charakter hromadného odvádzania a čistenia odpadových vôd. Prevádzkovanie vodovodov a kanalizácie poskytujeme na vysokej odbornej a technickej úrovni podľa platných STN, vyhlášok a zákonov. Pre každý konkrétny prípad sa dohodnú vždy individuálne zmluvné, prípadne iné podmienky.

Zvoz a likvidácia obsahu žúmp

V rodinnom dome sa okrem tuhého komunálneho odpadu produkuje aj odpadová voda. O povinnosti nakladať s odpadovými vodami hovorí zákon č. 364/2004 (zákon o vodách). V zmysle tohto zákona možno odpadové vody z rodinného domu vypúšťať do verejnej kanalizácie, akumulovať v žumpe (do vyvezenia na centrálnu ČOV) alebo čistiť v domovej čistiarni. Tento zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd. Odpadové vody z objektov, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a sú zachytávané v žumpách, je vlastník prípadne užívateľ povinný odvážať za účelom likvidácie na ČOV. Na odvážanie týchto vôd je potrebný súhlas prevádzkovateľa ČOV a nie každá ČOV je schopná takýto odpad bezproblémovo spracovať. LVS, a.s. prevádzkuje čistiareň odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši, na ktorej je možná bezproblémová likvidácia odpadových vôd zo žúmp. Odpadové vody sa môžu prevážať iba vozidlami spôsobilými na prepravu fekálií. Poplatok za likvidáciu odpadových vôd je stanovený v cenníku podľa skutočného znečistenia.
Likvidácia sa vykonáva na základe objednávky (pre obyvateľstvo môže byť aj celoročná), alebo v prípade častejšej likvidácie na základe uzatvorenej zmluvy. Na zvoz odpadových vôd zo žúmp je možné objednať vozidlo s objemom nádrže  5 m3 a 10 m3.

Čistenie kanalizácií

Našim vozovým parkom sme schopní vyčistiť kanalizáciu od priemeru DN 300 do priemeru DN 1000 a kanalizačné prípojky / ich ležatú časť / čistíme v rozpätí profilov DN 150 až DN 250.

Vybudovanie alebo odstránenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky

Po schválení vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky, v súlade s predpísaným postupom a po vybudovaní vodomernej šachty, realizáciu prác na týchto prípojkách zabezpečí stredisko služieb za odplatu na základe požiadavky.

Opravy vodovodných a kanalizačných prípojok

Podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, je vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky povinný zabezpečiť opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady. O vyhľadanie a vytýčenie poruchy na vodovodnej prípojke je možné požiadať za odplatu stredisko vodovodov. Opravu vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky vykonáva na požiadanie za odplatu stredisko služieb.

Aktuálne ceny služieb sú uvedené v  platnom cenníku výkonov a služieb LVS,a.s.

Finančno-investičná činnosť

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.