Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Iné služby

V rámci služieb naša vodárenská spoločnosť poskytuje:

 • prevádzkovanie súkromných a obecných kanalizácií
 • prevádzkovanie súkromných a obecných vodovodov
 • vypracovanie projektovej dokumentácie vodovodnej a kanalizačnej prípojky
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
 • čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
 • vykonávanie technických prehliadok potrubí
 • vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
 • meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
 • vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
 • vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu
 • stavebnomontážnu činnosť
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • výkon činnosti stavebného dozoru

Prevádzka súkromných a obecných vodovodov a kanalizácií

LVS, a.s. ako právnická osoba oprávnená na prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií s oprávnením najvyššieho stupňa, ponúka prevádzkovanie súkromných a obecných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Jedná sa o vodovody, ktoré majú charakter hromadného zásobovania pitnou vodou a o kanalizácie a ČOV, ktoré majú charakter hromadného odvádzania a čistenia odpadových vôd. Prevádzkovanie vodovodov a kanalizácie poskytujeme na vysokej odbornej a technickej úrovni podľa platných STN, vyhlášok a zákonov. Pre každý konkrétny prípad sa dohodnú vždy individuálne zmluvné, prípadne iné podmienky.

Zvoz a likvidácia obsahu žúmp

V rodinnom dome sa okrem tuhého komunálneho odpadu produkuje aj odpadová voda. O povinnosti nakladať s odpadovými vodami hovorí zákon č. 364/2004 (zákon o vodách). V zmysle tohto zákona možno odpadové vody z rodinného domu vypúšťať do verejnej kanalizácie, akumulovať v žumpe (do vyvezenia na centrálnu ČOV) alebo čistiť v domovej čistiarni. Tento zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd. Odpadové vody z objektov, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a sú zachytávané v žumpách, je vlastník prípadne užívateľ povinný odvážať za účelom likvidácie na ČOV. Na odvážanie týchto vôd je potrebný súhlas prevádzkovateľa ČOV a nie každá ČOV je schopná takýto odpad bezproblémovo spracovať. LVS, a.s. prevádzkuje čistiareň odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši, na ktorej je možná bezproblémová likvidácia odpadových vôd zo žúmp. Odpadové vody sa môžu prevážať iba vozidlami spôsobilými na prepravu fekálií. Poplatok za likvidáciu odpadových vôd je stanovený v cenníku podľa skutočného znečistenia.
Likvidácia sa vykonáva na základe objednávky (pre obyvateľstvo môže byť aj celoročná), alebo v prípade častejšej likvidácie na základe uzatvorenej zmluvy. Na zvoz odpadových vôd zo žúmp je možné objednať vozidlo s objemom nádrže  5 m3 a 10 m3.

Čistenie kanalizácií

Našim vozovým parkom sme schopní vyčistiť kanalizáciu od priemeru DN 300 do priemeru DN 1000 a kanalizačné prípojky / ich ležatú časť / čistíme v rozpätí profilov DN 150 až DN 250.

Vybudovanie alebo odstránenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky

Po schválení vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky, v súlade s predpísaným postupom a po vybudovaní vodomernej šachty, realizáciu prác na týchto prípojkách zabezpečí stredisko služieb za odplatu na základe požiadavky.

Opravy vodovodných a kanalizačných prípojok

Podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, je vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky povinný zabezpečiť opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady. O vyhľadanie a vytýčenie poruchy na vodovodnej prípojke je možné požiadať za odplatu stredisko vodovodov. Opravu vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky vykonáva na požiadanie za odplatu stredisko služieb.

Aktuálne ceny služieb sú uvedené v  platnom cenníku výkonov a služieb LVS,a.s.

Finančno-investičná činnosť

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude vo štvrtok 23. septembra 2021 v mestskej časti Okoličné odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 10.30 hodiny.
● ● ●
Pre rekonštrukciu vodovodného potrubia bude v sobotu 25. septembra 2021 v Okoličnom prerušená dodávka pitnej vody od 8.00 do 21.00 hodiny. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami na križovatkách ulíc: Okoličianskej a Smrečianskej, Sihotskej a Mierovej. Počas odstávky bude jazdiť aj pojazdná cisterna s pitnou vodou.
Ďakujeme za pochopenie.